รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.(ต.ค-ธ.ค 2561) พย 0023.5/ว 266 18 มี.ค.2562
18 มี.ค. 2562,
14:17:40 น.
กง.กง.
2 MB
2.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)เพิ่มเติม พย 0023.5/3956 15 มี.ค. 2561
15 มี.ค. 2562,
16:20:09 น.
กง.กง.
1 MB
3.)การเร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ พย 0023.2/ว 264 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
16:03:39 น.
ก.มบ.
409 KB
4.)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0) พย 0023.1/2565 15/03/62
15 มี.ค. 2562,
15:21:48 น.
บห.
6 MB
5.)โครงการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การวางผังชุมชน” Urban Community Strategy (UCS) พย0023.1/ว2564 15/03/62
15 มี.ค. 2562,
15:20:33 น.
บห.
6 MB
6.)ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 พย 0023.3/ว 2726 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
14:54:29 น.
ก.พถ.
530 KB
7.)การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พย 0023.3/ว 2725 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
14:52:17 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย พย 0023.1/ ว2724 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
14:04:24 น.
บห.
4 MB
9.)การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ พย 0023.1/ ว 2722 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
13:48:27 น.
บห.
6 MB
10.)โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" พย 0023.3/ว 260 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
13:05:33 น.
ก.พถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ] จำนวนทั้งหมด( 942 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน