รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) พย0023.1/ว505 26 กรกฏาคม 2560
26 ก.ค. 2560,
14:33:06 น.
บห.
753 KB
2.)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (จัดตั้งศูนย์ ศปถ.อปท.) ที่ พย 0023.3/ว 5293 26 กรกฎาคม 2560
26 ก.ค. 2560,
12:41:38 น.
ก.พถ.
258 KB
3.)การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พย0023.3/ว5119 20ก.ค.2560
26 ก.ค. 2560,
11:47:50 น.
ก.พ.ถ.
175 KB
4.)การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ 0023.3/ว5215 24 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560,
09:48:47 น.
ก.พถ.
655 KB
5.)การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พย 0023.1/ว5217 24/07/2560
25 ก.ค. 2560,
09:18:02 น.
บห.
172 KB
6.)สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 489 21 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
16:37:56 น.
ก.มบ.
2 MB
7.)การดำเนินงานโครงการ “น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ” ที่ พย 0023.3/ว 5116 20 กรกฎาคม 2560
21 ก.ค. 2560,
11:46:33 น.
ก.พถ.
6 MB
8.)ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 13 ที่ พย 0023.3/ว 5117 20 กรกฎาคม 2560
21 ก.ค. 2560,
11:45:50 น.
ก.พถ.
7 MB
9.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.3/ว 5118 20 กรกฎาคม 2560
21 ก.ค. 2560,
11:34:24 น.
ก.พถ.
240 KB
10.)สำรวจรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2560 ที่ พย 0023.2/ว 462 14 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
11:10:21 น.
ก.มบ.
79 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] จำนวนทั้งหมด( 179 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน