รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ" พย 0023.3/ว836 16 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560,
11:15:02 น.
6 MB
2.)สำรวจข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ พย 0023.3/ว837 16 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560,
11:12:33 น.
ก.พถ.
957 KB
3.)การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 8284 16 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560,
16:20:39 น.
ก.มบ.
232 KB
4.)หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 8283 16 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560,
16:19:31 น.
ก.มบ.
333 KB
5.)เรื่องประชุมเชิงปฎิบัติการองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (แจ้งอบจ. และทม.ทุกแห่ง) พย 0023.1/ว 8282 16/พ.ย./60
16 พ.ย. 2560,
15:17:35 น.
บห.
3 MB
6.)เรื่องประชุมเชิงปฎิบัติการองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พย0023.1/ว8281 16/พ.ย./60
16 พ.ย. 2560,
15:16:00 น.
บห.
3 MB
7.)โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทม.พะเยา/ทม.ดอกคำใต้) พย0023.1/ว8253 15 พ.ย. 60
16 พ.ย. 2560,
08:52:20 น.
บห.
5 MB
8.)โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นอ.ปง/นอ.เชียงคำ) พย 0023.1/ว8252 15 พ.ย. 60
15 พ.ย. 2560,
16:45:28 น.
บห.
7 MB
9.)โครงการประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ พย 0023.3/ว8164 13 พ.ย. 60
14 พ.ย. 2560,
16:09:45 น.
ก.พถ.
4 MB
10.)การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก CCIS ภาคเรียนที่ 2/2560 พย 0023.3/ว8163 13 พ.ย. 60
14 พ.ย. 2560,
16:08:41 น.
ก.พถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ] จำนวนทั้งหมด( 437 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน