รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย0023.3/113 9 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561,
10:43:08 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 337 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
18:00:27 น.
ก.มบ.
599 KB
3.)แจ้งเลื่อนการประชุม เพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 ที่ พย 0023.2/ว 336 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
16:25:18 น.
ก.มบ.
101 KB
4.)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของประชาช พย 0023.1/ว194 8 ม.ค.61
12 ม.ค. 2561,
16:19:36 น.
บห.
459 KB
5.)ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม (นอ.เมืองพะเยา ปง จุน เชียงม่วน และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง) พย 0023.1/ว335 12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 2561,
15:13:41 น.
บห.
1 MB
6.)ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พย 0023.3/ว280 10 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
14:47:42 น.
ก.พถ.
2 MB
7.)ขอเลื่อนการประชุมเครือข่ายวินัยเพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2561 ชุดที่ 7 พย 0023.2/ว 117 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
11:58:37 น.
ก.มบ.
46 KB
8.)ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ พย 0023.3/ว 280 10 มกราคม 2561
12 ม.ค. 2561,
11:29:15 น.
ก.พถ.
5 MB
9.)กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2560 ที่ พย 0023.3/ว 276 10 มกราคม 2561
11 ม.ค. 2561,
17:30:06 น.
ก.พถ.
3 MB
10.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ที่ พย 0023.3/ว 277 10 มกราคม 2561
11 ม.ค. 2561,
17:28:12 น.
ก.พถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] จำนวนทั้งหมด( 527 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน