รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 732 15 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561,
16:58:01 น.
ก.พถ.
3 MB
2.)ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)ในระดับจังหวัด พย 0023.3/ว 730 15 สิงหาคม 2561
15 ส.ค. 2561,
12:50:27 น.
ก.พถ.
613 KB
3.)เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด และเกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พย 0023.1/ว6682 10 ส.ค.61
14 ส.ค. 2561,
15:31:53 น.
บห.
10 MB
4.)การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 พย 0023.3/ว 722 14 สิงหาคม 2561
14 ส.ค. 2561,
13:40:39 น.
ก.พถ.
3 MB
5.)การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ พย 0023.3/ว 6683 10 สิงหาคม 2561
14 ส.ค. 2561,
10:41:28 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 พย 0023.1/ว6681 10 ส.ค.61
10 ส.ค. 2561,
16:21:32 น.
บห.
14 MB
7.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 6643 9 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561,
13:40:41 น.
ก.มบ.
398 KB
8.)เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ในระบบ e-Plan ที่ พย 0023.1/ ว6641 9 ส.ค. 61
9 ส.ค. 2561,
12:27:57 น.
บห.
2 MB
9.)การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดุงานต่างประเทศของ อปท. พย 0023.3/ว 709 8 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561,
10:15:57 น.
ก.พถ.
578 KB
10.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ก.ค. 2561 พย 0023.5/ว 6561 7 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561,
10:40:41 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน