รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.2/ว 9268 6 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
16:54:07 น.
ก.มบ.
896 KB
2.)หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 9263 6 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
16:52:57 น.
ก.มบ.
220 KB
3.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 9264 6 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
16:51:08 น.
ก.มบ.
456 KB
4.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน ต.ค.2561 พย 0023.5/ว 9340 7 พ.ย.2561
8 พ.ย. 2561,
11:37:43 น.
กง.กง.
483 KB
5.)ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคฯ พย 0023.3/ว 1012 7 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
09:32:12 น.
ก.พถ.
4 MB
6.)การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีบัญชี 2562 พย 0023.3/ว 1013 7 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
09:15:28 น.
ก.พถ.
17 MB
7.)ระเบียบ มท ว่าด้วยเงินบำรุง รพ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว 9334 7 พ.ย. 2561
7 พ.ย. 2561,
14:48:02 น.
กง.กง.
593 KB
8.)สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 997 6 พ.ย. 2561
7 พ.ย. 2561,
09:27:44 น.
ก.มบ.
98 KB
9.)การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 9242 5 พ.ย. 2561
6 พ.ย. 2561,
10:37:03 น.
ก.มบ.
189 KB
10.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 62) พย 0023.3/ว 9023 26 ตุลาคม 2561
6 พ.ย. 2561,
08:52:24 น.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ] จำนวนทั้งหมด( 884 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน