รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พย 0023.1/ว9461 29 ธ.ค.60
29 ธ.ค. 2560,
14:23:17 น.
บห.
1 MB
2.)แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พย0023.3/ว9265 21 ธ.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560,
11:13:59 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
3.)การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 พย0023.1/ว9429 28 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. 2560,
11:39:10 น.
บห.
697 KB
4.)มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พย 0023.1/ว9428 28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 2560,
11:20:52 น.
บห.
12 MB
5.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2560 พย 0023.5/ว 9397 27 ธ.ค. 2560
28 ธ.ค. 2560,
10:07:48 น.
ก.งบ.
576 KB
6.)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 0023.3/ว 939 27 ธ.ค. 2560
28 ธ.ค. 2560,
10:01:18 น.
ก.พถ.
3 MB
7.)การบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 ในระบบ e-Plan พย 0023.1/ว9396 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 2560,
15:51:44 น.
บห.
1 MB
8.)โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.) พย 0023.1/ว9361 26 ธ.ค.60
26 ธ.ค. 2560,
11:23:18 น.
บห.
5 MB
9.)โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2561 0023.3/ว 9267 21 ธ.ค. 2560
25 ธ.ค. 2560,
13:59:20 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 0023.1/ว9884 22 ธันวาคม 2560
22 ธ.ค. 2560,
11:33:41 น.
บห.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] จำนวนทั้งหมด( 527 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน