รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ พย0023.1/ว9283 22 ธันวาคม 2560
22 ธ.ค. 2560,
11:12:52 น.
บห.
3 MB
2.)ขอเพิ่มเติมแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว9285 22 ธันวาคม 2560
22 ธ.ค. 2560,
11:02:13 น.
บห.
2 MB
3.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา พย 0023.5/ว 9201 20 ธ.ค. 2560
21 ธ.ค. 2560,
11:34:19 น.
ก.งบ.
2 MB
4.)มอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม พย 0017.3/ว8352 20/11/2560
18 ธ.ค. 2560,
16:23:15 น.
บห.
346 KB
5.)การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พย 0017.3/ว7241 3 /10/2560
18 ธ.ค. 2560,
16:19:29 น.
บห.
23 MB
6.)โอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 9095 15 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560,
15:40:05 น.
ก.งบ.
2 MB
7.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ประจำเดือน พ.ย. 2560 พย 0023.5/ว 9094 15 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560,
15:39:07 น.
ก.งบ.
2 MB
8.)โครงการอบรมหลักสูตร"ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" พย0023.1/ว9092 15 ธันวาคม 2560
15 ธ.ค. 2560,
14:19:33 น.
บห.
5 MB
9.)แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.3/ว 8991 13 ธ.ค.2560
14 ธ.ค. 2560,
16:11:42 น.
ก.พถ.
8 MB
10.)แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ พย 0023.3/ว 8810 7 ธ.ค.2560
14 ธ.ค. 2560,
11:04:54 น.
ก.พถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] จำนวนทั้งหมด( 527 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน