รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความร่วมมือรณรงค์คัดกรองพัฒนาการด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 พย 0023.3/ว 617 18 กรกฎาคม 2561
18 ก.ค. 2561,
17:18:56 น.
ก.พถ.
6 MB
2.)ขอเชิญข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขคนไทย พย 0023.3/ว 615 18 กรกฎาคม 2561
18 ก.ค. 2561,
17:17:31 น.
ก.พถ.
4 MB
3.)ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรพุทธศักราช 2560 พย 0023.3/ว 563 29 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. 2561,
16:59:32 น.
ก.พถ.
1 MB
4.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561 พย 0023.5/ว 5333 25 มิ.ย. 2561
25 มิ.ย. 2561,
14:17:29 น.
กง.กง.
2 MB
5.)เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าทำเนียมรถยนต์ พ.ค. 2561 พย 0023.5/ว 5332 25 มิ.ย.61
25 มิ.ย. 2561,
14:10:09 น.
กง.
7 MB
6.)การนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) พย 0023.5/ว 542 25 มิ.ย. 2561
25 มิ.ย. 2561,
13:58:29 น.
กง.กง.
842 KB
7.)การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ พย 0023.1/ ว 5306 22 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 2561,
14:49:53 น.
บห.
2 MB
8.)รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยฯ พย 0023.3/ว 5223 20 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561,
09:54:51 น.
ก.พถ.
25 MB
9.)การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 5222 20 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561,
09:48:18 น.
ก.พถ.
703 KB
10.)การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน พย 0023.5/ว5302 22 มิถุนายน 2561
22 มิ.ย. 2561,
09:17:37 น.
กง.กง.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน