รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ พย 0023.3/ว 3522 27 เมษายน 2561
1 พ.ค. 2561,
16:10:03 น.
ก.พถ.
750 KB
2.)การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พย 0023.3/ว 3557 30 เมษายน 2561
1 พ.ค. 2561,
16:08:03 น.
ก.พถ.
8 MB
3.)การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว3556 30 เม.ย. 61
1 พ.ค. 2561,
11:48:57 น.
บห.
1 MB
4.)การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล พย 0023.5/ว 3651 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. 2561,
09:20:42 น.
กง.กง.
428 KB
5.)หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของอปท. พย 0023.5/ว3552 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561,
14:40:37 น.
กง.กง.
515 KB
6.)แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับ อปท. พย 0023.5/ว3551 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561,
14:39:27 น.
กง.กง.
1 MB
7.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2561 พย 0023.5/ว 3521 27 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561,
09:36:06 น.
กง.กง.
2 MB
8.)การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 ที่ พย 0023.2/ว 3421 26 เม.ย. 2561
27 เม.ย. 2561,
14:57:12 น.
ก.มบ.
1 MB
9.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) พย0023.3/ว3453 25 เม.ย.2561
25 เม.ย. 2561,
14:24:25 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
10.)แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต ที่ พย 0023.2/ว 3452 24 เม.ย. 2561
25 เม.ย. 2561,
14:24:21 น.
ก.มบ.
142 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] จำนวนทั้งหมด( 700 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน