รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร พย 0023.5/ว5301 22 มิถุนายน 2561
22 มิ.ย. 2561,
09:16:23 น.
กง.กง.
910 KB
2.)การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ที่ พย 0023.1/ ว5153 19 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 2561,
09:27:36 น.
บห.
86 KB
3.)สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พย0023.3/ว534 19มิ.ย.2561
19 มิ.ย. 2561,
16:54:37 น.
ก.พ.ถ.
559 KB
4.)ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว5115 18 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 2561,
08:49:39 น.
บห.
159 KB
5.)การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 5114 18 มิถุนายน 2561
18 มิ.ย. 2561,
17:57:17 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)เร่งรัดการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560 – 2564 พย0023.3/ว5112 18มิ.ย.2561
18 มิ.ย. 2561,
16:25:28 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
7.)การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน ที่ พย 0023.2/ว 5082 15 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561,
11:42:56 น.
ก.มบ.
1 MB
8.)การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5081 15 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561,
11:41:55 น.
ก.มบ.
3 MB
9.)การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จ.ตราด พย 0023.3/ว 525 14 มิถุนายน 2561
15 มิ.ย. 2561,
14:42:17 น.
ก.พถ.
833 KB
10.)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พย 0023.3/ว 526 14 มิถุนายน 2561
15 มิ.ย. 2561,
14:39:14 น.
ก.พถ.
5 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน