รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ พย 0023.3/ว 8484 24 พ.ย. 60
27 พ.ย. 2560,
16:44:33 น.
ก.พถ.
1.003 KB
2.)ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนาและศึกษาดูงานเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น สู่การเป็นท้องถิ่น 4.0" พย0023.1/ว8467 23 พฤศจิกายน 2560
24 พ.ย. 2560,
09:41:15 น.
บห.
2 MB
3.)การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 พย0023.3/ว848 22 พ.ย.2560
23 พ.ย. 2560,
10:20:00 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
4.)ผลการสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว847 22 พศจิกายน 2560
22 พ.ย. 2560,
15:59:44 น.
บห.
126 KB
5.)ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 256 ที่ พย 0023.3/ว 8335 20 พ.ย.2560
21 พ.ย. 2560,
15:52:31 น.
ก.พถ.
13 MB
6.)กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มัสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.3/ว 8290 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:19:53 น.
ก.พถ.
11 MB
7.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ที่ พย 0023.3/ว 8289 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:07:18 น.
ก.พถ.
18 MB
8.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) ที่ พย 0023.3/ว 6288 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:05:34 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 60 ที่ พย 0023.3/ว 6867 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:03:18 น.
ก.พถ.
3 MB
10.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 60 ที่ พย 0023.3/ว 8286 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:00:29 น.
ก.พถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] จำนวนทั้งหมด( 527 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน