รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560 พย 0023.5/ว470 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:31:13 น.
ก.งบ.
2 MB
2.)ข้อหารือการดำเนนการตาม พรบ. การจัดซื้อการจัดจ้างและยริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว469 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:28:39 น.
ก.งบ.
722 KB
3.)การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการท้องถิ่น พย 0023.5/ว468 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:26:14 น.
ก.งบ.
323 KB
4.)การโอนจักสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว467 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:22:05 น.
ก.งบ.
3 MB
5.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ.2534 ประจำเดิอนธันวาคม 2560 พย 0023.5/ว466 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:17:04 น.
ก.งบ.
645 KB
6.)การจักสรรเงินค่าหลวงแร่ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว125 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:11:11 น.
ก.งบ.
565 KB
7.)การขออนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พย 0023.3/ว 431 16 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:00:42 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.2561) พย0023.3/ว372 15ม.ค.2561
16 ม.ค. 2561,
10:33:19 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
9.)แนวการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. พย 0023.5/ว282 10 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561,
10:49:30 น.
ก.งบ.
6 MB
10.)การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย0023.3/113 9 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561,
10:43:08 น.
ก.พ.ถ.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ] จำนวนทั้งหมด( 437 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน