รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การรายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พย0023.1/ว542 19 ธันวาคม 2560
19 ม.ค. 2561,
09:21:07 น.
บห.
795 KB
2.)รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. พย 0023.1/ว541 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 2561,
09:02:59 น.
บห.
126 KB
3.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พย 0023.3/ว 515 18 ม.ค. 2561
18 ม.ค. 2561,
14:04:37 น.
ก.พถ.
196 KB
4.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560 พย 0023.5/ว470 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:31:13 น.
ก.งบ.
2 MB
5.)ข้อหารือการดำเนนการตาม พรบ. การจัดซื้อการจัดจ้างและยริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว469 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:28:39 น.
ก.งบ.
722 KB
6.)การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการท้องถิ่น พย 0023.5/ว468 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:26:14 น.
ก.งบ.
323 KB
7.)การโอนจักสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว467 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:22:05 น.
ก.งบ.
3 MB
8.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ.2534 ประจำเดิอนธันวาคม 2560 พย 0023.5/ว466 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:17:04 น.
ก.งบ.
645 KB
9.)การจักสรรเงินค่าหลวงแร่ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว125 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:11:11 น.
ก.งบ.
565 KB
10.)การขออนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พย 0023.3/ว 431 16 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:00:42 น.
ก.พถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ] จำนวนทั้งหมด( 629 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน