รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำเอกสารประเมินและผลงาน เพื่อขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นระดับ อาวุโส" ที่ พย 0023.2/ว 2404 20 มี.ค. 2561
21 มี.ค. 2561,
09:45:20 น.
ก.มบ.
3 MB
2.)การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที. ช่วงปิดภาคเรียน พย 0023.3/ว 2352 19 มี.ค.2561
19 มี.ค. 2561,
16:22:08 น.
ก.พถ.
3 MB
3.)แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) พย0023.3/ว2251 14 มี.ค. 2560
16 มี.ค. 2561,
17:29:03 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
4.)การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 พย 0023.3/ว 2331 16 มี.ค.2561
16 มี.ค. 2561,
14:35:19 น.
ก.พถ.
11 MB
5.)เรื่องการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 พย 0023.1/ว2182 13/03/61
15 มี.ค. 2561,
14:43:08 น.
บห.
4 MB
6.)ซักซ้อมการใช้เงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 0023.3/ว 2250 14 มี.ค. 2561
15 มี.ค. 2561,
10:32:21 น.
ก.พถ.
485 KB
7.)การกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 249 12 มี.ค. 2561
13 มี.ค. 2561,
16:02:47 น.
ก.มบ.
605 KB
8.)การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว2056 9 มี.ค. 61
13 มี.ค. 2561,
08:52:47 น.
บห.
98 KB
9.)เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ที่ พย 0023.1/ ว2113 12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 2561,
15:49:49 น.
บห.
600 KB
10.)ประชุมสัญจรท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. ที่ พย 0023.1/ว2111 12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 2561,
15:46:49 น.
บห.
112 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] จำนวนทั้งหมด( 700 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน