รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ 2560 พย0023.5/ว6717 13 กันยายน 2560
18 ก.ย. 2560,
11:12:42 น.
กง.
351 KB
2.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 พย 0023.2/ว 642 8 ก.ย.60
18 ก.ย. 2560,
09:16:58 น.
ก.มบ.
150 KB
3.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 พย 0023.2/ว 641 8 ก.ย.60
18 ก.ย. 2560,
09:12:59 น.
ก.มบ.
162 KB
4.)แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ที่ พย 0023.2/ว 648 11 ก.ย. 2560
11 ก.ย. 2560,
14:50:20 น.
ก.มบ.
2 MB
5.)ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ที่ พย 0023.2/ว 6556 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560,
17:12:40 น.
ก.มบ.
244 KB
6.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่นต่าง สนง.นอกเขต พย 0023.5/ว 637 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:19:06 น.
ก.งบ.
3 MB
7.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ พย 0023.5/ว 636 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:18:03 น.
ก.งบ.
9 MB
8.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ส.ค. 2560 พย 0023.5/ว 635 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:16:39 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร พย 0023.5/634 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:15:43 น.
ก.งบ.
4 MB
10.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 633 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:14:35 น.
ก.งบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ] จำนวนทั้งหมด( 437 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน