รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคระห์ระดับต้น พย0023.1/ว5704 10 สิงหาคม 2560
10 ส.ค. 2560,
15:35:45 น.
บห.
392 KB
2.)โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Award 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พย0023.3/ว547 10ส.ค.2560
10 ส.ค. 2560,
15:18:42 น.
ก.พ.ถ.
7 MB
3.)การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ ที่ พย 0023.2/ว 5674 9 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
17:20:49 น.
ก.มบ.
278 KB
4.)แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว 5568 7 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
16:47:03 น.
ก.มบ.
150 KB
5.)หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2559 ที่ พย 0023.2/ว 5567 7 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
16:45:34 น.
ก.มบ.
406 KB
6.)โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด (ทม.) ที่ พย 0023.1/ว 5673 9 ส.ค. 60
9 ส.ค. 2560,
15:56:13 น.
บห.
233 KB
7.)โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด (อำเภอ) ที่ พย 0023.1/ว 5672 9 ส.ค. 60
9 ส.ค. 2560,
15:55:32 น.
บห.
507 KB
8.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2560 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 537 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:23:16 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 536 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:22:13 น.
ก.งบ.
1.004 KB
10.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ประจำเดือน ก.ค. 2560 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 535 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:21:33 น.
ก.งบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ] จำนวนทั้งหมด( 437 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน