รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.1/ว7286 5 ต.ค. 60
5 ต.ค. 2560,
13:28:28 น.
บห.
270 KB
2.)เรื่องการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 3288 5 ต.ค. 60
5 ต.ค. 2560,
11:41:44 น.
กง.
230 KB
3.)การโอนงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ฯ พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ภาษีสุราและสรรพสามิต ประจำเดือน ก.ย. 2560 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 723 4 ต.ค 2560
4 ต.ค. 2560,
16:03:15 น.
ก.งบ.
2 MB
4.)ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ศพด. (เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว 7249 4 ต.ค 2560
4 ต.ค. 2560,
16:01:49 น.
ก.งบ.
1 MB
5.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ พย 0023.2/ว 721 4 ตุลาคม 2560
4 ต.ค. 2560,
13:39:10 น.
ก.มบ.
218 KB
6.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.1/ว7232 3 ต.ค.60
3 ต.ค. 2560,
13:15:48 น.
บห.
828 KB
7.)การขอรับการสนัลบสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.1/ว7231 3 ต.ค.60
3 ต.ค. 2560,
13:13:30 น.
บห.
729 KB
8.)การโอนเงินจัดสรรงบปะรมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) พย0023.5/ว7111 29 กันยายน 2560
3 ต.ค. 2560,
10:44:23 น.
กง.
2 MB
9.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 7072 28 ก.ย. 2560
29 ก.ย. 2560,
15:56:47 น.
ก.มบ.
117 KB
10.)การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 มท0023.3/ว7073 28ก.ย.2560
29 ก.ย. 2560,
10:23:56 น.
ก.พ.ถ.
276 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] จำนวนทั้งหมด( 527 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน