รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 2768 30 มี.ค.2561
3 เม.ย. 2561,
09:57:13 น.
ก.พถ.
7 MB
2.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการสัตว์ปลอดโรค พย 0023.4/ว 2812 2 เม.ย. 2561
2 เม.ย. 2561,
16:53:03 น.
กง.กง.
1 MB
3.)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีฯ พย 0023.5/ว 2765 30 มี.ค. 2561
30 มี.ค. 2561,
14:21:53 น.
กง.กง.
3 MB
4.)การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) พย0023.3/ว2764 30 มี.ค.2561
30 มี.ค. 2561,
13:33:30 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
5.)ขอความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ ที่ พย 0023.3/ว 2682 28 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561,
15:35:38 น.
ก.พถ.
3 MB
6.)ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ พย 0023.2/ว 2621 27 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561,
15:03:28 น.
ก.มบ.
186 KB
7.)แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน พย 0023.1/ว2555 26 มี.ค.61
28 มี.ค. 2561,
10:15:17 น.
บห.
612 KB
8.)เร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พย 0023.3/ว 2623 27 มีนาคม 2561
28 มี.ค. 2561,
09:25:33 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว2527 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
13:33:08 น.
กง.กง.
2 MB
10.)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. พย 0023.5/ว2531 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
11:03:53 น.
กง.กง.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน