รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5110 20 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
10:24:07 น.
ก.มบ.
308 KB
2.)การจัดสรรเงินค่าหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2560 พย 0023.5/ว 485 19 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
08:42:29 น.
ก.งบ.
2 MB
3.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ พ.ศ.2534 (ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพาสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 พย 0023.5/ว 484 19 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
08:41:22 น.
ก.งบ.
2 MB
4.)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 483 19 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
08:39:19 น.
ก.งบ.
2 MB
5.)การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิลผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 0023.1/ว5115 20 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560,
14:21:44 น.
บห.
1.008 KB
6.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว481 19ก.ค.2560
20 ก.ค. 2560,
10:38:39 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
7.)การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ พย 0023.1/ว 476 19 มิ.ย. 60
19 ก.ค. 2560,
16:10:31 น.
บห.
2 MB
8.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 470 18 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560,
14:15:35 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 469 18 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560,
14:14:16 น.
ก.งบ.
9 MB
10.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 468 18 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560,
14:12:54 น.
ก.งบ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ] จำนวนทั้งหมด( 437 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน