รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบันทึกข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน อปท. ที่ พย 0023.1/ ว1563 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 2561,
13:30:21 น.
บห.
176 KB
2.)สนง.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา โอนเงินค่าภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา ในเดือน ธ.ค. 2560 พย 0023.5/ว 1562 20 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561,
11:15:15 น.
กง.กง.
372 KB
3.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน ธ.ค. 2560 พย 0023.5/ว 1561 20 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561,
11:13:32 น.
กง.กง.
2 MB
4.)จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งวด ต.ค.-ธ.ค. 2560 พย 0023.5/ว 198 16 ก.พ. 2561
16 ก.พ. 2561,
16:05:54 น.
กง.กง.
462 KB
5.)การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 1372 15 ก.พ. 2561
16 ก.พ. 2561,
09:58:15 น.
ก.มบ.
836 KB
6.)การดำเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560 ที่ พย 0023.1/ ว1373 15 ก.พ. 61
16 ก.พ. 2561,
09:15:11 น.
บห.
3 MB
7.)เรื่องเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พย 0023.1/ว1348 14/02/61
14 ก.พ. 2561,
14:50:50 น.
บห.
71 KB
8.)เรื่องเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พย 0023.1/ว1347 14/02/61
14 ก.พ. 2561,
14:50:05 น.
บห.
864 KB
9.)แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.1/ว1346 14 ก.พ. 61
14 ก.พ. 2561,
14:31:48 น.
บห.
3 MB
10.)การจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่น พย0023.1/ว1345 14 ก.พ. 61
14 ก.พ. 2561,
14:19:01 น.
บห.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน