รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.) การประเมินผลงานพนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ พย 0023.2/ว 480 30 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561,
14:03:49 น.
ก.มบ.
717 KB
2.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 38) พ.ศ.2561 พย 0023.2/ว 4484 30 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561,
09:45:49 น.
ก.มบ.
2 MB
3.)แจ้งแผนการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561 พย 0023.1/460 28 พ.ค. 61
30 พ.ค. 2561,
11:55:30 น.
บห.
2 MB
4.)โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) พย 0023.3/ว 463 28 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561,
16:52:08 น.
ก.พถ.
4 MB
5.)ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ที่ พย 0023.1/ ว4422 28 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561,
14:46:27 น.
บห.
210 KB
6.)เรื่องรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา 5 แบบรายงาน ว4321 23/05/61
25 พ.ค. 2561,
14:41:22 น.
บห.
148 KB
7.)แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ 4393 25 พ.ค. 61
25 พ.ค. 2561,
11:46:48 น.
บห.
14 MB
8.)การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) พย 0023.3/ว 4291 23 พ.ค. 2561
23 พ.ค. 2561,
16:18:52 น.
ก.พถ.
5 MB
9.)การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 พย0023.3/ว4161 18พ.ค.2561
21 พ.ค. 2561,
15:56:09 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
10.)การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SMBLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย0023.3/ว434 18พ.ค.2561
21 พ.ค. 2561,
11:42:03 น.
ก.พ.ถ.
4 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ] จำนวนทั้งหมด( 884 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน