รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ที่ พย 0023.2/ว 436 18 พ.ค. 2561
18 พ.ค. 2561,
17:02:01 น.
ก.มบ.
456 KB
2.)ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน พย0023.5/ว4083 16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 2561,
10:58:41 น.
กง.กง.
191 KB
3.)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 - -
17 พ.ค. 2561,
10:18:50 น.
บห.
25 MB
4.)การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 พย 0023.1/ว 4111 17/05/61
17 พ.ค. 2561,
10:17:02 น.
บห.
156 KB
5.)แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา พย0023.3/ว4040 15พ.ค.2561
15 พ.ค. 2561,
16:50:59 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
6.)เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถื่น ว4036 15/05/61
15 พ.ค. 2561,
15:04:43 น.
บห.
8 MB
7.)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อปท. ที่ พย 0023.1/ ว4035 15 พ.ค. 61
15 พ.ค. 2561,
14:07:18 น.
บห.
274 KB
8.)แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พย 0023.5/ว3993 11 พ.ค. 61
15 พ.ค. 2561,
09:39:26 น.
กง.กง.
615 KB
9.)การรายงานข้อมูลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก พย 0023.1/ว3992 11 พ.ค. 2561
11 พ.ค. 2561,
14:11:07 น.
บห.
2 MB
10.)จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 385 8 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561,
16:20:56 น.
กง.กง.
456 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ] จำนวนทั้งหมด( 884 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน