รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 151 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
15:24:52 น.
ก.มบ.
1 MB
2.) พย 0023.1/ว8691 1 ธันวาคม 2560
1 ก.พ. 2561,
14:30:56 น.
0 B
3.)เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ที่ พย 0023.2/ว 923 1 ก.พ. 2561
1 ก.พ. 2561,
14:25:15 น.
ก.มบ.
327 KB
4.)โอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 921 1 ก.พ. 2561
1 ก.พ. 2561,
08:55:04 น.
ก.งบ.
1 MB
5.)โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อปท. (ภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา) พย 0023.5/ว 874 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
08:52:47 น.
ก.งบ.
2 MB
6.)การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 146 29 ม.ค. 2561
30 ม.ค. 2561,
10:21:07 น.
ก.พถ.
96 KB
7.)การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ.... (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา) ลต(พย)0702/ว47 30 ม.ค.61
30 ม.ค. 2561,
09:07:24 น.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา
2 MB
8.)ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย0023.1/ว784 29 มกราคม 2561
29 ม.ค. 2561,
17:13:10 น.
บห.
300 KB
9.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดพะเยา" พย0023.1/ว785 29 มกราคม 2561
29 ม.ค. 2561,
17:10:55 น.
บห.
427 KB
10.)ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน 3 กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 753 26 ม.ค. 2561
29 ม.ค. 2561,
10:10:20 น.
ก.พถ.
67 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน