รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัมนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 6482 10 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561,
13:50:16 น.
ก.พถ.
4 MB
2.)แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พย 0023.3/ว 3885 9 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561,
13:48:42 น.
ก.พถ.
12 MB
3.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุปี 2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ พย 0023.3/ว 3884 9 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561,
13:47:03 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2561 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 400 10 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561,
11:28:21 น.
กง.กง.
429 KB
5.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน เม.ย. 2561 พย 0023.5/ว 6481 10 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561,
11:26:50 น.
กง.กง.
503 KB
6.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ พย 0023.2/ว 3842 8 พ.ค. 2561
9 พ.ค. 2561,
15:38:22 น.
ก.มบ.
161 KB
7.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มี.ค. 2561 พย 0023.5/ว 3881 9 พ.ค. 2561
9 พ.ค. 2561,
10:31:04 น.
กง.กง.
2 MB
8.)การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 382 7 พ.ค. 2561
7 พ.ค. 2561,
16:01:58 น.
ก.มบ.
6 MB
9.)การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 3742 7 พฤษภาคม 2561
7 พ.ค. 2561,
14:41:27 น.
ก.พถ.
3 MB
10.)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ที่ พย 0023.2/ว 379 4 พ.ค. 2561
7 พ.ค. 2561,
10:15:24 น.
ก.มบ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ] จำนวนทั้งหมด( 884 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน