รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ปี 61 พย 0023.1/8807 7 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 2560,
14:49:33 น.
บห.
54 KB
2.)แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว8773 6ธ.ค.60
6 ธ.ค. 2560,
17:57:05 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
3.)การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ พย 0023.3/ว 8692 1 ธ.ค. 2560
4 ธ.ค. 2560,
16:22:40 น.
ก.พถ.
85 KB
4.)แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว8691 1 ธันวาคม 2560
1 ธ.ค. 2560,
16:07:11 น.
บห.
324 KB
5.)การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล พย 0023.2/ว 878 1 ธ.ค. 2560
1 ธ.ค. 2560,
11:45:11 น.
ก.มบ.
2 MB
6.)สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของ อปท. ตำแหน่ง จนท.ตรวจสอบภายใน พย 0023.5/ว 872 30 พ.ย. 2560
30 พ.ย. 2560,
15:47:50 น.
ก.งบ.
1 MB
7.)โอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 8568 28 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560,
11:29:59 น.
ก.งบ.
3 MB
8.)โอนเงินเข้าบัญชี อปท. (ภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา) ในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2560 พย 0023.5/ว 8567 28 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560,
11:29:03 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ต.ค. 2560 พย 0023.5/ว 8566 28 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560,
11:27:41 น.
ก.งบ.
2 MB
10.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2560 พย 0023.5/ว 864 28 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560,
11:26:31 น.
ก.งบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] จำนวนทั้งหมด( 700 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน