รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประชาสัมพันธ์ โครงการพัมนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมฯ พย 0023.3/ว 378 4 พฤษภาคม 2561
7 พ.ค. 2561,
09:57:21 น.
ก.พถ.
5 MB
2.)การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูสู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(3-5ปี) พย 0023.3/ว 381 4 พฤษภาคม 2561
7 พ.ค. 2561,
09:55:05 น.
ก.พถ.
1 MB
3.)การจัดตั้งและการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ อปท. พย 0023.3/ว 376 3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561,
10:34:18 น.
ก.พถ.
505 KB
4.)ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา ที่ พย 0023.2/ว 3558 30 เม.ย. 2561
2 พ.ค. 2561,
15:31:53 น.
ก.มบ.
352 KB
5.)การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ พย 0023.3/ว 3522 27 เมษายน 2561
1 พ.ค. 2561,
16:10:03 น.
ก.พถ.
750 KB
6.)การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พย 0023.3/ว 3557 30 เมษายน 2561
1 พ.ค. 2561,
16:08:03 น.
ก.พถ.
8 MB
7.)การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว3556 30 เม.ย. 61
1 พ.ค. 2561,
11:48:57 น.
บห.
1 MB
8.)การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล พย 0023.5/ว 3651 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. 2561,
09:20:42 น.
กง.กง.
428 KB
9.)หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของอปท. พย 0023.5/ว3552 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561,
14:40:37 น.
กง.กง.
515 KB
10.)แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับ อปท. พย 0023.5/ว3551 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561,
14:39:27 น.
กง.กง.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ] จำนวนทั้งหมด( 884 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน