รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจักสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว467 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:22:05 น.
ก.งบ.
3 MB
2.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ.2534 ประจำเดิอนธันวาคม 2560 พย 0023.5/ว466 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:17:04 น.
ก.งบ.
645 KB
3.)การจักสรรเงินค่าหลวงแร่ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว125 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:11:11 น.
ก.งบ.
565 KB
4.)การขออนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พย 0023.3/ว 431 16 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:00:42 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.2561) พย0023.3/ว372 15ม.ค.2561
16 ม.ค. 2561,
10:33:19 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
6.)แนวการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. พย 0023.5/ว282 10 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561,
10:49:30 น.
ก.งบ.
6 MB
7.)การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย0023.3/113 9 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561,
10:43:08 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 337 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
18:00:27 น.
ก.มบ.
599 KB
9.)แจ้งเลื่อนการประชุม เพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 ที่ พย 0023.2/ว 336 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
16:25:18 น.
ก.มบ.
101 KB
10.)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของประชาช พย 0023.1/ว194 8 ม.ค.61
12 ม.ค. 2561,
16:19:36 น.
บห.
459 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน