รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล พย 0023.3/ว 247 9 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561,
16:27:33 น.
ก.พถ.
192 KB
2.)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 246 9 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561,
10:21:33 น.
ก.มบ.
2 MB
3.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 197 8 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561,
10:11:39 น.
ก.มบ.
290 KB
4.)ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ พย 0023.3/ว 193 8 มกราคม 2561
8 ม.ค. 2561,
10:38:55 น.
ก.พถ.
1 MB
5.)การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax 3000) ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 2, 6, 10) ที่ พย 0023.3/ว 192 8 มกราคม 2561
8 ม.ค. 2561,
10:37:13 น.
ก.พถ.
12 MB
6.)แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ที่ พย 0023.3/ว 191 8 มกราคม 2561
8 ม.ค. 2561,
10:24:21 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 158 5 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
10:19:50 น.
ก.มบ.
1 MB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 157 5 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
10:16:58 น.
ก.มบ.
309 KB
9.)การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 100 8 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
10:00:13 น.
ก.มบ.
2 MB
10.)การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุ่ดที่ 7 พย 0023.2/ว 196 8 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
09:54:32 น.
ก.มบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ] จำนวนทั้งหมด( 437 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน