รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 พย 0023.3/ว 2331 16 มี.ค.2561
16 มี.ค. 2561,
14:35:19 น.
ก.พถ.
11 MB
2.)เรื่องการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 พย 0023.1/ว2182 13/03/61
15 มี.ค. 2561,
14:43:08 น.
บห.
4 MB
3.)ซักซ้อมการใช้เงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 0023.3/ว 2250 14 มี.ค. 2561
15 มี.ค. 2561,
10:32:21 น.
ก.พถ.
485 KB
4.)การกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 249 12 มี.ค. 2561
13 มี.ค. 2561,
16:02:47 น.
ก.มบ.
605 KB
5.)การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว2056 9 มี.ค. 61
13 มี.ค. 2561,
08:52:47 น.
บห.
98 KB
6.)เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ที่ พย 0023.1/ ว2113 12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 2561,
15:49:49 น.
บห.
600 KB
7.)ประชุมสัญจรท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. ที่ พย 0023.1/ว2111 12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 2561,
15:46:49 น.
บห.
112 KB
8.)การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พย 0023.3/ว 2116 12 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561,
15:31:44 น.
ก.พถ.
8 MB
9.)การบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 245 9 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561,
11:22:50 น.
ก.พถ.
185 KB
10.)โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน ม.ค 2561 พย0023.5/ว 2053 9 มี.ค 2561
9 มี.ค. 2561,
14:25:13 น.
กง.กง.
8 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] จำนวนทั้งหมด( 527 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน