รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 249 12 มี.ค. 2561
13 มี.ค. 2561,
16:02:47 น.
ก.มบ.
605 KB
2.)การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว2056 9 มี.ค. 61
13 มี.ค. 2561,
08:52:47 น.
บห.
98 KB
3.)เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ที่ พย 0023.1/ ว2113 12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 2561,
15:49:49 น.
บห.
600 KB
4.)ประชุมสัญจรท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. ที่ พย 0023.1/ว2111 12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 2561,
15:46:49 น.
บห.
112 KB
5.)การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พย 0023.3/ว 2116 12 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561,
15:31:44 น.
ก.พถ.
8 MB
6.)การบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 245 9 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561,
11:22:50 น.
ก.พถ.
185 KB
7.)โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน ม.ค 2561 พย0023.5/ว 2053 9 มี.ค 2561
9 มี.ค. 2561,
14:25:13 น.
กง.กง.
8 MB
8.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2561 พย 0023.5/ว 2051 9 มี.ค 2561
9 มี.ค. 2561,
14:23:54 น.
กง.กง.
2 MB
9.)โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" ที่ พย 0023.2/ว 1901 5 มี.ค. 2561
6 มี.ค. 2561,
11:01:45 น.
ก.มบ.
2 MB
10.)การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พย0023.3/ว206 22ก.พ.2561
22 ก.พ. 2561,
16:36:03 น.
ก.พ.ถ.
8 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ] จำนวนทั้งหมด( 884 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน