รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน 3 กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 753 26 ม.ค. 2561
29 ม.ค. 2561,
10:10:20 น.
ก.พถ.
67 KB
2.)รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาร พ.ศ.2561 พย 0023.3/ว 703 24 ม.ค. 2561
29 ม.ค. 2561,
10:02:48 น.
ก.พถ.
236 KB
3.)การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พย 0023.3/ว 752 26 ม.ค. 2561
29 ม.ค. 2561,
10:01:17 น.
ก.พถ.
735 KB
4.)แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 พย0023.1/ว751 26 มกราคม 2561
26 ม.ค. 2561,
10:00:48 น.
บห.
299 KB
5.)การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 718 25 ม.ค. 2561
25 ม.ค. 2561,
10:53:54 น.
ก.งบ.
3 MB
6.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ต.ค.-พ.ย. 2560 พย 0023.5/ว 717 25 ม.ค. 2561
25 ม.ค. 2561,
10:45:46 น.
ก.งบ.
2 MB
7.)การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ พย0023.1/ว716 25 มกราคม 2561
25 ม.ค. 2561,
09:47:58 น.
บห.
5 MB
8.)การบันทึกผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Nispa) 0023.3/ว 139 23 ม.ค. 2561
24 ม.ค. 2561,
09:18:21 น.
ก.พถ.
67 KB
9.)การบันทึกข้อมูลโครงการพื้นฐาน พย0023.1/ว596 22 ม.ค. 61
22 ม.ค. 2561,
17:23:37 น.
บห.
100 KB
10.)การบันทึกข้อมูล 8 ด้าน ในระบบ INFO พย 0023.1/ว595 22 ม.ค. 60
22 ม.ค. 2561,
16:01:39 น.
บห.
866 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ] จำนวนทั้งหมด( 884 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน