รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)"แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 - -
22 ม.ค. 2561,
15:07:50 น.
บห.
2 MB
2.)"แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" - -
22 ม.ค. 2561,
15:04:48 น.
บห.
844 KB
3.)เชิญประชุมการบริหารจัดการขยะ (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง) พย0023.1/ว134 22 มกราคม 2561
22 ม.ค. 2561,
14:45:30 น.
บห.
41 KB
4.)เชิญประชุมการบริหารจัดการขยะ (นายอำเภอทุกกอำเภอ) พย0023.1/ว135 22 มกราคม 2561
22 ม.ค. 2561,
14:44:18 น.
บห.
37 KB
5.)การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 60 และแถลงการปฏิบัติงาน 61 ของ กอ.รมน. ที่ พย 0023.1/ ว543 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 2561,
16:26:45 น.
บห.
274 KB
6.)การรายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พย0023.1/ว542 19 ธันวาคม 2560
19 ม.ค. 2561,
09:21:07 น.
บห.
795 KB
7.)รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. พย 0023.1/ว541 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 2561,
09:02:59 น.
บห.
126 KB
8.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พย 0023.3/ว 515 18 ม.ค. 2561
18 ม.ค. 2561,
14:04:37 น.
ก.พถ.
196 KB
9.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560 พย 0023.5/ว470 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:31:13 น.
ก.งบ.
2 MB
10.)ข้อหารือการดำเนนการตาม พรบ. การจัดซื้อการจัดจ้างและยริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว469 17 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561,
11:28:39 น.
ก.งบ.
722 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ] จำนวนทั้งหมด( 884 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน