รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว9066 29 ต.ค. 60
30 ต.ค. 2561,
13:47:38 น.
บห.
6 MB
2.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีฯ ประจำเดือน ก.ย.2561 พย 0023.5/ว 9071 30 ต.ค. 2561
30 ต.ค. 2561,
10:21:15 น.
กง.กง.
2 MB
3.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 9025 26 ต.ค. 2561
30 ต.ค. 2561,
10:00:55 น.
ก.มบ.
189 KB
4.)การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.1/ว8863 22 ต.ค. 2561
26 ต.ค. 2561,
10:16:17 น.
บห.
4 MB
5.)แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 22 ต.ค. 2561
26 ต.ค. 2561,
10:14:09 น.
บห.
2 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 8905 24 ต.ค. 61
25 ต.ค. 2561,
10:07:17 น.
กง.กง.
3 MB
7.)ขอหารือการดำเนินการตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559 - 2572) ที่ พย 0023.2/ว 8771 18 ต.ค. 2561
22 ต.ค. 2561,
14:35:23 น.
ก.มบ.
276 KB
8.)แจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประกอบการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 27 และ 28 พย 0023.5/ว961 22 ตุลาคม 2561
22 ต.ค. 2561,
11:23:53 น.
กง.กง.
815 KB
9.)หารือการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 ที่ พย 0023.2/ว 8748 17 ต.ค. 2561
19 ต.ค. 2561,
09:18:42 น.
ก.มบ.
476 KB
10.)การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีของ อปท. พย 0023.5/ว 8743 17 ต.ค. 2561
17 ต.ค. 2561,
14:53:08 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน