รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 213 ช่วงระหว่าง กม.14+020 – กม.15+535 คืนให้กรมทางหลวงเป็นกรณีพิเศษ ที่ พย 0023.3/ว 5940 21 ส.ค.2560
21 ส.ค. 2560,
17:06:29 น.
ก.พถ.
4 MB
2.)ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 ที่ พย 0023.3/ว 5938 21 ส.ค.2560
21 ส.ค. 2560,
17:05:06 น.
ก.พถ.
5 MB
3.)โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองคืราชินี" พย0023.1/ว5939 21 สิงหาคม 2560
21 ส.ค. 2560,
15:35:53 น.
บห.
700 KB
4.)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ที่ พย 0023.2/ว 4850 17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560,
15:29:24 น.
ก.มบ.
3 MB
5.)การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5849 17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560,
15:26:58 น.
ก.มบ.
143 KB
6.)รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" พย0023.1/ว5844 17 สิงหาคม 2560
17 ส.ค. 2560,
14:38:51 น.
บห.
231 KB
7.)โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.1/ว 5811 16 ส.ค. 60
16 ส.ค. 2560,
08:59:54 น.
บห.
1 MB
8.)แจ้งปรับระยะเวลาโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พย0023.3/ว5750 11ส.ค.60
15 ส.ค. 2560,
16:11:42 น.
ก.พ.ถ.
7 MB
9.)รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 พย 0023.1/ว5749 11/8/60
11 ส.ค. 2560,
15:40:30 น.
บห.
2 MB
10.)ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 ที่ พย 0023.3/ว 5563 7 ส.ค.2560
10 ส.ค. 2560,
17:14:07 น.
ก.พถ.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] จำนวนทั้งหมด( 700 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน