รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร พย0023.1/ว7356 9 ตุลาคม 2560
9 ต.ค. 2560,
16:04:42 น.
บห.
49 KB
2.)ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ที่ พย 0023.2/ว 7355 9 ต.ค. 2560
9 ต.ค. 2560,
15:30:50 น.
ก.มบ.
4 MB
3.)การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน พย0023.3/ว7325 6 ต.ค. 2560
9 ต.ค. 2560,
10:11:43 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
4.)แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ (อบจ.พะเยา) พย 0023.5/733 6 ต.ค 2560
6 ต.ค. 2560,
15:39:13 น.
ก.งบ.
5 MB
5.)กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พย 0023.5/ว 732 6 ต.ค 2560
6 ต.ค. 2560,
15:38:08 น.
ก.งบ.
3 MB
6.)แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พย0023.3/ว7248 4 ต.ค. 2560
6 ต.ค. 2560,
10:11:25 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
7.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.1/ว7286 5 ต.ค. 60
5 ต.ค. 2560,
13:28:28 น.
บห.
270 KB
8.)เรื่องการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 3288 5 ต.ค. 60
5 ต.ค. 2560,
11:41:44 น.
กง.
230 KB
9.)การโอนงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ฯ พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ภาษีสุราและสรรพสามิต ประจำเดือน ก.ย. 2560 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 723 4 ต.ค 2560
4 ต.ค. 2560,
16:03:15 น.
ก.งบ.
2 MB
10.)ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ศพด. (เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว 7249 4 ต.ค 2560
4 ต.ค. 2560,
16:01:49 น.
ก.งบ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน