รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2560 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 537 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:23:16 น.
ก.งบ.
2 MB
2.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 536 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:22:13 น.
ก.งบ.
1.004 KB
3.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ประจำเดือน ก.ค. 2560 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 535 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:21:33 น.
ก.งบ.
2 MB
4.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 534 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:20:30 น.
ก.งบ.
9 MB
5.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 6 ประจำปี งปม. พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 533 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:19:09 น.
ก.งบ.
2 MB
6.)การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 532 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:18:09 น.
ก.งบ.
6 MB
7.)การบันทึกรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของ ศพด. 0023.3/ว 517 2 ส.ค. 60
4 ส.ค. 2560,
09:55:18 น.
ก.พถ.
23 MB
8.)ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือน ก.ค. 60 ที่ พย 0023.1/ว 5513,5514 3 ส.ค. 60
3 ส.ค. 2560,
14:03:32 น.
บห.
134 KB
9.)การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5438 1 ส.ค. 2560
2 ส.ค. 2560,
15:17:53 น.
ก.มบ.
1 MB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 ที่ พย 0023.3/ว 5389 31 ก.ค.60
1 ส.ค. 2560,
15:42:32 น.
ก.พถ.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] จำนวนทั้งหมด( 700 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน