รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 2413 3 เม.ย. 2560
5 เม.ย. 2560,
11:17:04 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
130 KB
2.)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ที่ พย 0023.2/ว 2414 3 เม.ย. 2560
5 เม.ย. 2560,
11:09:19 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
892 KB
3.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 2412 3 เม.ย. 2560
5 เม.ย. 2560,
10:59:25 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
577 KB
4.)ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับ ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พย 0023.1/ว2428 4เม.ย.60
4 เม.ย. 2560,
15:37:41 น.
บริหารทั่วไป
39 KB
5.)เชิญประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2560 ที่ พย 0023.1/ว239 4 เมษายน 2560
4 เม.ย. 2560,
10:07:04 น.
บห.
65 KB
6.)ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ว2426 4 เมษายน 2560
4 เม.ย. 2560,
09:45:40 น.
บห
174 KB
7.)การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว2875 31มี.ค.60
31 มี.ค. 2560,
15:45:15 น.
บริหารทั่วไป
886 KB
8.)สิ่งที่ส่งมาด้วย พย 0023.1/ว2875 31มี.ค.60
31 มี.ค. 2560,
15:44:30 น.
บริหารทั่วไป
274 KB
9.)การตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 230 30 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560,
10:31:34 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
57 KB
10.)โครงการตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) พย 0023.1/ว2330 30มี.ค.60
30 มี.ค. 2560,
17:41:12 น.
บริหารทั่วไป
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ] จำนวนทั้งหมด( 629 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน