รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิลผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 0023.1/ว5115 20 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560,
14:21:44 น.
บห.
1.008 KB
2.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว481 19ก.ค.2560
20 ก.ค. 2560,
10:38:39 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
3.)การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ พย 0023.1/ว 476 19 มิ.ย. 60
19 ก.ค. 2560,
16:10:31 น.
บห.
2 MB
4.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 470 18 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560,
14:15:35 น.
ก.งบ.
2 MB
5.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 469 18 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560,
14:14:16 น.
ก.งบ.
9 MB
6.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 468 18 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560,
14:12:54 น.
ก.งบ.
1 MB
7.)ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา” และการประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KID BOOKS AWARD 2017”(เพิ่มเติม) พย0023.3/ว461 14 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560,
17:26:18 น.
ก.พ.ถ.
602 KB
8.)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง พย 0023.2/ว4917 11 ก.ค. 60
13 ก.ค. 2560,
09:34:01 น.
ก.มบ.
603 KB
9.)ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2559
11 ก.ค. 2560,
16:44:59 น.
บริหารทั่วไป
6 MB
10.)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พย0023.3/ว448 5 ก.ค. 2560
6 ก.ค. 2560,
18:17:00 น.
ก.พ.ถ.
350 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน