รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2560 พย 0023.5/ว 8846 8 ธ.ค. 2560
12 ธ.ค. 2560,
14:20:18 น.
ก.งบ.
2 MB
2.)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย0023.3/ว895 8 ธ.ค. 2560
12 ธ.ค. 2560,
10:47:18 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
3.)เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 8844 8/12/60
8 ธ.ค. 2560,
14:15:35 น.
กง.
524 KB
4.)การบันทึกแบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน พย 0023.1/ว 8841 8 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 2560,
10:01:15 น.
บห.
3 MB
5.)โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕60 พย0023.3/ว8843 8พ.ย.2560
8 ธ.ค. 2560,
09:45:56 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
6.)โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 พย0023.3/ว888 7ธ.ค.2560
7 ธ.ค. 2560,
18:22:27 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
7.)การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ปี 61 พย 0023.1/8807 7 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 2560,
14:49:33 น.
บห.
54 KB
8.)แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว8773 6ธ.ค.60
6 ธ.ค. 2560,
17:57:05 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
9.)การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ พย 0023.3/ว 8692 1 ธ.ค. 2560
4 ธ.ค. 2560,
16:22:40 น.
ก.พถ.
85 KB
10.)แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว8691 1 ธันวาคม 2560
1 ธ.ค. 2560,
16:07:11 น.
บห.
324 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ] จำนวนทั้งหมด( 437 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน