รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสอดออนไลน์ (YouTube Live streaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITAS) ที่ พย 0023.1/ ว7977 20 ก.ย. 61
21 ก.ย. 2561,
08:29:14 น.
บห.
220 KB
2.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ งวด 3 พย 0023.5/ว7948 19 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561,
09:31:54 น.
กง.กง.
1 MB
3.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ย. 61) พย 0023.5/ว7947 19 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561,
09:29:45 น.
กง.กง.
213 KB
4.)การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว7945 19 ก.ย. 61
19 ก.ย. 2561,
13:31:23 น.
บห.
204 KB
5.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ส.ค. 2561 พย 0023.5/ว 7944 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:14:50 น.
กง.กง.
526 KB
6.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 7943 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:13:59 น.
กง.กง.
1 MB
7.)การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ พย 0023.5/ว 7942 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:13:11 น.
กง.กง.
307 KB
8.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีรถยนต์ ประจำเดือน ก.ค. และ ส.ค. 2561 พย 0023.5/ว 7941 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:05:22 น.
กง.กง.
80 KB
9.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 851 18 ก.ย. 2561
18 ก.ย. 2561,
16:39:19 น.
ก.พถ.
911 KB
10.)การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว7851 14 ก.ย. 61
17 ก.ย. 2561,
12:25:09 น.
บห.
9 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน