รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" พย 0023.3/ว 621 23 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 2561,
09:08:42 น.
ก.พถ.
4 MB
2.)แจ้งจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61) พย 0023.3/ว 6131 23 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 2561,
09:07:24 น.
ก.พถ.
2 MB
3.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 4(ก.ค.-ก.ย.61) พย 0023.3/ว 6132 23 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 2561,
09:05:55 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 620 20 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561,
14:18:43 น.
ก.มบ.
401 KB
5.)การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว6064 19 ก.ค. 61
20 ก.ค. 2561,
10:35:20 น.
บห.
819 KB
6.)การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ พย 0023.2/ว 6062 19 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561,
15:01:50 น.
ก.มบ.
3 MB
7.)การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ที่ พย 0023.2/ว 6061 19 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561,
15:00:08 น.
ก.มบ.
274 KB
8.)ขอความร่วมมือรณรงค์คัดกรองพัฒนาการด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 พย 0023.3/ว 617 18 กรกฎาคม 2561
18 ก.ค. 2561,
17:18:56 น.
ก.พถ.
6 MB
9.)ขอเชิญข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขคนไทย พย 0023.3/ว 615 18 กรกฎาคม 2561
18 ก.ค. 2561,
17:17:31 น.
ก.พถ.
4 MB
10.)ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรพุทธศักราช 2560 พย 0023.3/ว 563 29 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. 2561,
16:59:32 น.
ก.พถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] จำนวนทั้งหมด( 700 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน