รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 11361 14 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561,
11:50:14 น.
ก.พถ.
5 MB
2.)การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ พย 0023.3/ว 11362 14 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561,
10:13:02 น.
ก.พถ.
1 MB
3.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 7764 12 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561,
10:47:13 น.
กง.กง.
620 KB
4.)โครงการสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว7812 13ก.ย. 61
13 ก.ย. 2561,
16:34:16 น.
บห.
738 KB
5.)แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ 7521 5 ก.ย. 61
5 ก.ย. 2561,
14:00:31 น.
บห.
9 MB
6.)การรายงานผลการสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ พย 0023.3/ว 798 4 ก.ย. 2561
4 ก.ย. 2561,
14:27:00 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว793 4 ก.ย. 61
4 ก.ย. 2561,
09:56:26 น.
บห.
2 MB
8.)การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม พย 0023.5/ว7459 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
15:26:38 น.
กง.กง.
357 KB
9.)การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) พย 0023.5/ว7430 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
15:25:05 น.
กง.กง.
293 KB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว7429 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
15:23:24 น.
กง.กง.
815 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน