ถวายพระพรออนไลน์
ตราสัญลักษณ์
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
  

นายเลือดไท วงศ์ใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
เมนูหลัก

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

เว็บไซต์แนะนำ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดพะเยา

กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล

สนง.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ศูนย์รวมข้อมูล อบต. ทั่วประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาลทั่วประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูล อบจ. ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูลสินค้า OTOP และข้อมูลอินเตอร์เนตตำบล

ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นทั่วเมืองไทย

ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์ 77 จังหวัด
มุมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมอ่านหนังสือบนเว็บ
สถาบันอุดมศึกษา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2013
 
เรื่องทั้งหมด
 

 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา: เรื่องทั้งหมด
 

 
บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
· [ที่ พย 0037.4/ว 939 - 15 ก.พ. 54] เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับค่าตอบแทนฯ0120102011-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย 0037.3/ว 938 - 15 ก.พ. 54] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ057302011-02-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย 0037.3/ว 937 - 15 ก.พ. 54] การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการฯ077202011-02-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๘๖๘ - ๑๑ ก.พ. ๕๔] โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นฯ 062702011-02-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๘ - ๑๐ ก.พ. ๕๔] การประชุมพิจารณาจัดตั้งกอง077702011-02-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๔ - ๘ ก.พ. ๕๔] ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินฯ056802011-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๑/ว ๘๒๙ - ๙ ก.พ. ๕๔] การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ061002011-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๐ - ๘ ก.พ. ๕๔] แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฯ062002011-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๓ - ๘ ก.พ. ๕๔] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการคัดเลือกฯ063002011-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๘๐๘ - ๘ ก.พ. ๕๔] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแนะประสานแผนฯ064102011-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๘๐๗ - ๘ ก.พ. ๕๔] ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนค047502011-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๐๙๙ - ๘ ก.พ. ๕๔] ขอเพิ่มเติมแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามฯ058202011-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๕/ว ๙๓ - ๗ ก.พ. ๕๔] การจัดสรรเงินอุดหนุนนำเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. 071502011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๗๘๓ - ๗ ก.พ. ๕๔] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงิน084302011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๗๘๒ - ๗ ก.พ. ๕๔] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งบริหารที่065502011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๗๘๑ - ๗ ก.พ. ๕๔] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พ055202011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๗๘๐ - ๗ ก.พ. ๕๔] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงา048102011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๗๔๐ - ๔ ก.พ. ๕๔] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละของเทศบา046302011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 739 - 4 ก.พ. 54] ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้าง069802011-02-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 724 - 3 ก.พ. 54] โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร อปท. ปี 54067002011-02-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 90 - 4 ก.พ. 54] สำรวจข้อมูลตามประเด็นตรวจราชการ043402011-02-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 87 - 3 ก.พ. 54] การชี้แจงเหตุผลประกอบการโอนพนักงานส่วนตำบล067502011-02-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๑/ว ๘๖ - ๓ ก.พ. ๕๔] โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานข049602011-02-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 684 - 1 ก.พ. 54] การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี068502011-02-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.1/ว 683 - 1 ก.พ. 54] คัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น056302011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๕๔] สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต064402011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 652 - 1 ก.พ. 54] การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล059932011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 651 - 1 ก.พ. 54] แผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557059002011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 650 - 1 ก.พ. 54] รณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์051202011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 649 - 1 ก.พ. 54] แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็ก046302011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๙ - ๓๑ ม.ค. ๕๔] ตอบข้อหารือการตัดเงินยังชีพผู้นำศาสนา034602011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๕/ว ๖๐๗ - ๒๘ ม.ค. ๕๔] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ051402011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 628 - 31 ม.ค. 54] บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ041002011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๗ - ๓๑ ม.ค. ๕๔] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนชุมชนฯ043902011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๖ - ๓๑ ม.ค. ๕๔] ขอความร่วมมือสำรวจคนพิการที่ปฎิบัติงานในหน่วย036902011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ - ๒๕ ม.ค. ๕๔0257832011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.อบต. จ.พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ - ๒๕ ม.ค. ๕๔0227552011-01-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒ - ๒๖ ม.ค. ๕๔] ขอเชิญเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร049102011-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๑ - ๒๖ ม.ค. ๕๔] ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้สถิติเพื่อการสำรวจแล036202011-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 472 - 24 ม.ค. 54] รายชื่อฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย071802011-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 471 - 24 ม.ค. 54] อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษา052902011-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๖ - ๒๔ ม.ค. ๕๔] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ038702011-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๓ - ๒๔ ม.ค. ๕๔] ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม045402011-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคลของ อบต. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔085902011-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๙ - ๑๙ ม.ค. ๕๔] การปลอมแปลงในอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา060442011-01-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๓ - ๑๘ ม.ค. ๕๔] การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อ041502011-01-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๔๔ - ๑๗ ม.ค. ๕๔] ตรวจสอบรายละเอียดบุคลในการขอพระราชทานเครื่องรา076702011-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๔๒ - ๑๗ ม.ค. ๕๔] ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี033302011-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๔๑ - ๑๗ ม.ค. ๕๔] ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยฯ050242011-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๓๓๕ - ๑๗ ม.ค. ๕๔] การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญฯ060302011-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 040 - 14 ม.ค. 54] การรายงานข้อมูลอัตรากำลังของ อปท.061902011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 303 - 14 ม.ค. 54] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ042902011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 302 - 14 ม.ค. 54] โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี54041802011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.4/ว 278 - 13 ม.ค. 54] การปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน099002011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๑ - ๑๔ ม.ค. ๕๔] การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ096102011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี ๔๗-๕๒0388552011-01-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 274 - 12 ม.ค. 54] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี 54045202011-01-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· การขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี069902011-01-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 236 - 12 ม.ค. 54] สำรวจข้อมูลคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก049102011-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 235 - 12 ม.ค. 54] เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553048402011-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 234 - 12 ม.ค. 54] ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ035402011-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 220 - 11 ม.ค. 54] เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า045902011-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๕/ว ๓๕๖ - ๑๐ ม.ค. ๕๔] การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ e-LASS เข้าสู่ระบบ GFM061202011-01-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๒๖ - ๑๐ ม.ค. ๕๔] การตรวจสอบร่างประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบคัดเลื050202011-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๒๒ - ๗ ม.ค. ๕๔] การนำเสนอผลงานของพนักงานเทศบาลที่นำคุณวุฒิปริญญ046102011-01-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๐ - ๗ ม.ค. ๕๔] การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมหลักส043002011-01-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 40 - 6 ม.ค. 54] เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจ077202011-01-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/๑๕๘๐๑ - ๓๐ ธ.ค. ๕๓] ขอยกเว้นการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนัก047602011-01-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๗๓๒ - ๓๐ ธ.ค. ๕๓] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร044602011-01-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๒ - ๖ ม.ค. ๕๔] การตรวจสอบร่างประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบคัดเลือ043302011-01-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 39 - 5 ม.ค. 54] ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมฯ056902011-01-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐ - ๕ ม.ค. ๕๓] การปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล0217452011-01-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 6730 - 30 ธ.ค. 53] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์050302011-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1071 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก042602010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1070 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก051002010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1069 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก043002010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1068 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก041402010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1067 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก030702010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1066 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก020102010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· พย 0037.2/ 1065 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก020602010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 6700 - 29 ธ.ค. 53] การให้ข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีกำหนดราคา039802010-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 6698 - 29 ธ.ค. 53] โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด033602010-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๖๔ - ๒๘ ธ.ค. ๕๓] ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี038502010-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6596 - 24 ธ.ค. 53] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555043702010-12-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6595 - 24 ธ.ค. 53] การกำหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา037902010-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6594 - 24 ธ.ค. 53] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร033602010-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6593 - 24 ธ.ค. 53] เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า034902010-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ - ๒๓ ธ.ค. ๕๓024564.332010-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.อบต. จ.พะเยา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ - ๒๓ ธ.ค. ๕๓0185152010-12-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๕๕ - ๒๔ ธ.ค. ๕๓] การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 050402010-12-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๘๓ - ๒๓ ธ.ค. ๕๓] การถ่ายโอนภารกิจไฟป่า046802010-12-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๘๒ - ๒๓ ธ.ค. ๕๓] สอบถามข้อมูลอุตสาหกรรม043502010-12-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๕๐ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] ซักซ้อมแนวทางการดำเนิน056102010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๖๐ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] การจัดทำแผนที่ภาษี048102010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๕๕๘ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] การฝึกอบรมบริหารงานบุคล053802010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๔๔ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ๒๕๕๔035602010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๔๒ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง038302010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๔๑ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] การป้องกันและลดอุบัติเหตุ030802010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๔๐ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] โครงการประกวดการจัดซุ้มฯ025202010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6522 - 21 ธ.ค. 53] การตืดตามประเมินระบบควบคุมภายใน042302010-12-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา] {แก้ไข} จัดซื้อหินคลุก (๒๗ ธ.ค. ๕๓)043702010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา] จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (๒๗ ธ.ค. ๕๓)036302010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน] จ้างก่อสร้าง ๖ โครงการ (๒๘ ธ.ค. ๕๓)0165002010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.งิม อ.ปง] สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (๒๒ ธ.ค. ๕๓)039302010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๑/ว ๑๐๓๔ - ๑๗ ธ.ค. ๕๓] การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเด็ก047202010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๓๔๔ - ๑๔ ธ.ค. ๕๓] โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน055902010-12-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๓๐๔ - ๑๓ ธ.ค. ๕๓] เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันทางวิชาการ033402010-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๓๐๑ - ๑๓ ธ.ค. ๕๓] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง032602010-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน (๒๓ ธ.ค. ๕๓)0323902010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๐๕๒ - ๓๐ พ.ย. ๕๓] การกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล079302010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๐๕๑ - ๓๐ พ.ย. ๕๓] การขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง044402010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน060302010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป033802010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๒๐๒ - ๘ ธ.ค. ๕๓] การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. รับเงินเดือนสูงกว่าฯ084502010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา] ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (๒๒ ธ.ค. ๕๓)081702010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง (๑๔ ธ.ค. ๕๓)0120202010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] {ยกเลิก} ระงับการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ079002010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 6171 - 3 ธ.ค. 53] การคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่น033702010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 6147 - 3 ธ.ค. 53] โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลงานดีเด่น030702010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๕/ว ๙๙๓ - ๑ ธ.ค. ๕๓] การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ประจำเดือนธันวาคม ๕๓068602010-12-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 5912 - 24 พ.ย. 53] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2553 (ไตรมาส 1)053902010-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 982 - 24 พ.ย. 53] จัดสรรเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝาก อปท. (พ.ย. 53)045302010-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๘๖ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ049902010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๘๕ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖/๑041402010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๗๗ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ038302010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๗๖ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๕๔036602010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๘๕ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] การรายงานข้อมูลอัตรากำลัง อปท.063102010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๕๙๗๕ - ๒๕ พ.ย. ๕๓] การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น063702010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๕๙๗๔ - ๒๕ พ.ย. ๕๓] การโอนพนักงานเทศบาล053802010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· แผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน ก.อบต. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓0106102010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ - ๒๓ พ.ย. ๕๓028864.52010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๖๙ - ๑๙ พ.ย. ๕๓] หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น043502010-11-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๑/ว ๕๖๕๘ - ๒๕ พ.ย. ๕๓] การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน046202010-11-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.แม่กา อ.เมืองพะเยา] ประมูลซื้อรถดักหน้า - ขุดหลัง (๓๐ พ.ย. ๕๓)070802010-11-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๔๒ - ๒๔ พ.ย. ๕๓] การใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น045602010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๔๑ - ๒๔ พ.ย. ๕๓] ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ033602010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา] จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ (๗ ธ.ค. ๕๓)092602010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [๒๔ พ.ย. ๕๓] {เปลี่ยนแปลง} กำหนดการคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารฯ042202010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.อบต. จ.พะเยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ - ๒๓ พ.ย. ๕๓0232302010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๐๖ - ๒๓ พ.ย. ๕๓] การปฏิบัติการสอนสำหรับผู้ดูแลเด็ก035202010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] {แก้ไข} สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (๒๔ พ.ย. ๕๓)071802010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๐๕ - ๒๓ พ.ย. ๕๓] การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย027002010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๘๘ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] การลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน039602010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๗๓ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ024702010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๗๓ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] การขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป042602010-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๗๑ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน028102010-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๗๐ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] การแข่งขันกีฬานักเรียน อทป.ฯ ครั้งที่ ๒๘027402010-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๗๑ - ๑๙ พ.ย. ๕๓] การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ045202010-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๔๒ - ๑๙ พ.ย. ๕๓] การจัดงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรมฯ031202010-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๕๘๔๑ - ๑๙ พ.ย. ๕๓] การขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์036402010-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ภูซาง อ.ภูซาง] จ้างโครงการจัดหารอาหารกลางวัน (๒๖ พ.ย. ๕๓)091902010-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๕/ว ๕๘๓๐ - ๑๘ พ.ย. ๕๓] การจัดสรรเงินฯ จัดการศึกษาฯ ๑๕ ปี041502010-11-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๕/ว ๕๘๒๙ - ๑๘ พ.ย. ๕๓] การโอนเงินจัดสรรฯ แก่ผู้พิการฯ งวดที่ ๑045802010-11-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๕/ว ๕๘๒๘ - ๑๘ พ.ย. ๕๓] การจัดสรรเงินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๑044402010-11-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๙๕ - ๑๗ พ.ย. ๕๓] การระวังป้องกันอุทกภัยในสถานีบริการน้ำมันฯ036002010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๙๓ - ๑๗ พ.ย. ๕๓] การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง030002010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๑/ว ๙๖๗ - ๑๗ พ.ย. ๕๓] แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒044702010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๙๒ - ๑๗ พ.ย. ๕๓] การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ026202010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ ] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (๒๖ พ.ย. ๕๓)063002010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๕๗ - ๑๖ พ.ย. ๕๓] การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยฯ050302010-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๙๒๖ - ๑๒ พ.ย. ๕๓] แจ้งแนวทางเพิ่มเติมกรณีของเงินอุดหนุนฯ023302010-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๔๑ - ๑๕ พ.ย. ๕๓] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ039602010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ] สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (๒๖ พ.ย. ๕๓)086102010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.ดงเจน อ.ภูกามยาว] สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (๒๕ พ.ย. ๕๓)086802010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (๒๔ พ.ย. ๕๓)0213312010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.สระ อ.เชียงม่วน] จ้างเหมางานก่อสร้าง ๒ โครงการ (๒๒ พ.ย. ๕๓)055902010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๓๙ - ๑๕ พ.ย. ๕๓] แนวทางการปฏิบัติการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำฯ037302010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ ว ๕๖๘๔- ๑๒ พ.ย. ๕๓] โครงการประกวดการจัดซุ้มถวายพระพรฯ023802010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 957 - 12 พ.ย. 53] บัญชีสรุปรายละเอียด ก.ท.จ. เดือน พ.ย.53071802010-11-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5686 - 12 พ.ย. 53] มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ040702010-11-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านสาง อ.เมือง] วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (18 พ.ย. 53)050302010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้] จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (19 พ.ย. 53)048702010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ป่าสัก อ.ภูซาง] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (18 พ.ย. 53)071602010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.แม่นาเรือ อ.เมือง] จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (18 พ.ย. 53)030102010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.แม่นาเรือ อ.เมือง] จ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (17 พ.ย. 53)036602010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· ทำเนียบองค์กร ชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓0159302010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.4/ว 952 - 10 พ.ย. 53] แบบสอบถามการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ066702010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.4/ว 5642 - 10 พ.ย. 53] การจ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล068002010-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5604 - 9 พ.ย. 53] การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ059002010-11-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 931 - 8 พ.ย. 53] โครงการพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝก076502010-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 926 - 5 พ.ย. 53] แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน (e-plan) ปี 54065902010-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 928 - 5 พ.ย. 53] การตรวจประเมินเพื่อปรับระดับตำแหน่ง066102010-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5545 - 4 พ.ย. 53] รายงานข้อมูลอุทกภัย033002010-11-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· การสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหาร070102010-11-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5520 - 3 พ.ย. 53] ป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง061302010-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 917 - 2 พ.ย. 53] ประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายฯ038702010-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ 11/2553 - 29 ต.ค. 530176242010-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5463 - 2 พ.ย. 53] การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย059002010-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.ท่าวังทอง อ.เมือง] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (9 พ.ย. 53)073002010-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 912 - 1 พ.ย. 53] โครงการ 037002010-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 911 - 1 พ.ย. 53] โครงการ 034802010-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 905 - 1 พ.ย. 53] กิจกรรมด้านผู้สูงอายุ คนพิการฯ043602010-11-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5396 - 29 ต.ค. 53] การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย039002010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.อ่างทอง อ.เชียงคำ] จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร (8 พ.ย. 53)089502010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.เชียงบาน อ.เชียงคำ] จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (5 พ.ย. 53)067402010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.แม่ลาว อ.เชียงคำ] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (8 พ.ย. 53)048402010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5393 - 29 ต.ค. 53] การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม042202010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 5381 - 28 ต.ค. 53] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555046402010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.1/ว 891 - 28 ต.ค. 53] เชิญประชุม065002010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5367 - 28 ต.ค. 53] โครงการ "หนึ่งใจ..ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"033602010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5370 - 28 ต.ค. 53] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ปี 53036102010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.อบต. จ.พะเยา ครั้งที่ 10/2553 - 27 ต.ค. 53046402010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 895 - 28 ต.ค. 53] ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย037002010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5375 - 28 ต.ค. 53] สำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ044002010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 420 - 28 ต.ค. 53] แนวทางช่วยเหลือด้านสาธารณภัย038302010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· สอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร อบต.0127102010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [มท 0890.4/ว 1256 - 6 ก.ค. 53] โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา047102010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [มท 0890.4/ว 2218 - 21 ต.ค. 53] การติดตามความคืบหน้าโครงการ061702010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 5335 - 26 ต.ค. 53] โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 53064002010-10-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 888 - 27 ต.ค. 53] หารือการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล0112802010-10-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/879 - 22 ต.ค. 53] หารือการรับโอนข้าราชการทหาร0124002010-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.สระ อ.เชียงม่วน] จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (3 พ.ย. 53)091902010-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5301 - 22 ต.ค. 53] แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการฯ046902010-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน] จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม (29 ต.ค. 53)037902010-10-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านสาง อ.เมือง] จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (28 ต.ค. 53)047302010-10-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 869 - 20 ต.ค. 53] บัญชีสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอฯ093402010-10-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/861 - 18 ต.ค. 53] การตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก064602010-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/860 - 18 ต.ค. 53] การตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก045402010-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.4/ว 5197 - 18 ต.ค. 53] การนำเข้าข้อมูลเลือกตั้งของ อปท.057702010-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5195 - 15 ต.ค. 53] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555047602010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5183 - 15 ต.ค. 53] การถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. โรงงาน045702010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (28 ต.ค. 53)060702010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว] สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) (28 ต.ค. 53)088702010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.บ้านตุ่น อ.เมือง] จ้างจัดทำอาหารกลางวัน (28 ต.ค. 53)042302010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้] จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (27 ต.ค. 53)036502010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้] จ้างเหมารถตู้บริการรับ-ส่ง (27 ต.ค. 53)051302010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5184 - 15 ต.ค. 53] โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่น044402010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5182 - 15 ต.ค. 53] โครงการพระดาบสสัญจร036702010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.1/ว 852 - 13 ต.ค. 53] ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน072402010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.1/ว 850 - 13 ต.ค. 53] การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการฯ045302010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5163 - 14 ต.ค. 53] สำรวจข้อมูลถนนลาดยาง075802010-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5162 - 14 ต.ค. 53] การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา026902010-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 851 - 13 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก054602010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 849 - 13 ต.ค. 53] ขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการคัดเลือก045302010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (22 ต.ค. 53)031102010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ควร อ.ปง] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (26 ต.ค. 53)0126912010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.เวียงลอ อ.จุน] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (26 ต.ค. 53)033502010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 847 - 12 ต.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการ035302010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 846 - 12 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก053402010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 845 - 12 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก040502010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 844 - 12 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก033302010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 841 - 12 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก035802010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ] จัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง (22 ต.ค. 53)036502010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 12302 - 12 ต.ค. 53] การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูฯ033102010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5097 - 12 ต.ค. 53] แนวทางรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ040002010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5096 - 12 ต.ค. 53] แนวทางดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ ปี 55025802010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 832 - 11 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก040402010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5071 - 11 ต.ค. 53] สวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 2554053502010-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเงินเพิ่มนิติกร (พ.ต.ก.)081502010-10-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 823 - 7 ต.ค. 53] กฐินสามัคคี สถ. ประจำปี 2553060802010-10-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน[ หน้าต่อไป ]


กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


 
[ สารบัญเรื่องทั้งหมด ]