ถวายพระพรออนไลน์
ตราสัญลักษณ์
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
  

นายเลือดไท วงศ์ใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
เมนูหลัก

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

เว็บไซต์แนะนำ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดพะเยา

กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล

สนง.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ศูนย์รวมข้อมูล อบต. ทั่วประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาลทั่วประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูล อบจ. ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูลสินค้า OTOP และข้อมูลอินเตอร์เนตตำบล

ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นทั่วเมืองไทย

ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์ 77 จังหวัด
มุมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมอ่านหนังสือบนเว็บ
สถาบันอุดมศึกษา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2013
 
เรื่องทั้งหมด
 

 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา: เรื่องทั้งหมด
 

 
บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
· [ที่ พย 0037.4/ว 939 - 15 ก.พ. 54] เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับค่าตอบแทนฯ0118802011-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย 0037.3/ว 938 - 15 ก.พ. 54] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ056702011-02-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย 0037.3/ว 937 - 15 ก.พ. 54] การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการฯ076702011-02-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๘๖๘ - ๑๑ ก.พ. ๕๔] โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นฯ 062202011-02-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๘ - ๑๐ ก.พ. ๕๔] การประชุมพิจารณาจัดตั้งกอง076602011-02-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๔ - ๘ ก.พ. ๕๔] ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินฯ056202011-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๑/ว ๘๒๙ - ๙ ก.พ. ๕๔] การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ060902011-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๐ - ๘ ก.พ. ๕๔] แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฯ061102011-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๓ - ๘ ก.พ. ๕๔] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการคัดเลือกฯ062302011-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๘๐๘ - ๘ ก.พ. ๕๔] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแนะประสานแผนฯ063502011-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๘๐๗ - ๘ ก.พ. ๕๔] ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนค046602011-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๐๙๙ - ๘ ก.พ. ๕๔] ขอเพิ่มเติมแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามฯ057802011-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๕/ว ๙๓ - ๗ ก.พ. ๕๔] การจัดสรรเงินอุดหนุนนำเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. 071002011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๗๘๓ - ๗ ก.พ. ๕๔] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงิน083102011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๗๘๒ - ๗ ก.พ. ๕๔] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งบริหารที่065102011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๗๘๑ - ๗ ก.พ. ๕๔] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พ054502011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๗๘๐ - ๗ ก.พ. ๕๔] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงา047602011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๗๔๐ - ๔ ก.พ. ๕๔] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละของเทศบา045802011-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 739 - 4 ก.พ. 54] ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้าง069102011-02-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 724 - 3 ก.พ. 54] โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร อปท. ปี 54066602011-02-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 90 - 4 ก.พ. 54] สำรวจข้อมูลตามประเด็นตรวจราชการ042902011-02-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 87 - 3 ก.พ. 54] การชี้แจงเหตุผลประกอบการโอนพนักงานส่วนตำบล066902011-02-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๑/ว ๘๖ - ๓ ก.พ. ๕๔] โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานข049502011-02-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 684 - 1 ก.พ. 54] การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี067802011-02-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.1/ว 683 - 1 ก.พ. 54] คัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น056302011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๕๔] สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต064102011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 652 - 1 ก.พ. 54] การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล059732011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 651 - 1 ก.พ. 54] แผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557058502011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 650 - 1 ก.พ. 54] รณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์050602011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 649 - 1 ก.พ. 54] แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็ก045602011-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๙ - ๓๑ ม.ค. ๕๔] ตอบข้อหารือการตัดเงินยังชีพผู้นำศาสนา034002011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๕/ว ๖๐๗ - ๒๘ ม.ค. ๕๔] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ051002011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 628 - 31 ม.ค. 54] บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ040402011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๗ - ๓๑ ม.ค. ๕๔] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนชุมชนฯ043402011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๖ - ๓๑ ม.ค. ๕๔] ขอความร่วมมือสำรวจคนพิการที่ปฎิบัติงานในหน่วย036602011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ - ๒๕ ม.ค. ๕๔0257432011-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.อบต. จ.พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ - ๒๕ ม.ค. ๕๔0227052011-01-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒ - ๒๖ ม.ค. ๕๔] ขอเชิญเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร048802011-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๑ - ๒๖ ม.ค. ๕๔] ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้สถิติเพื่อการสำรวจแล035902011-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 472 - 24 ม.ค. 54] รายชื่อฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย071402011-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 471 - 24 ม.ค. 54] อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษา052602011-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๖ - ๒๔ ม.ค. ๕๔] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ038602011-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๓ - ๒๔ ม.ค. ๕๔] ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม045002011-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคลของ อบต. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔085302011-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๙ - ๑๙ ม.ค. ๕๔] การปลอมแปลงในอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา060242011-01-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๓ - ๑๘ ม.ค. ๕๔] การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อ041202011-01-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๔๔ - ๑๗ ม.ค. ๕๔] ตรวจสอบรายละเอียดบุคลในการขอพระราชทานเครื่องรา076302011-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๔๒ - ๑๗ ม.ค. ๕๔] ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี033102011-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๔๑ - ๑๗ ม.ค. ๕๔] ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยฯ049842011-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๓๓๕ - ๑๗ ม.ค. ๕๔] การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญฯ059702011-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 040 - 14 ม.ค. 54] การรายงานข้อมูลอัตรากำลังของ อปท.060702011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 303 - 14 ม.ค. 54] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ042502011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 302 - 14 ม.ค. 54] โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี54041602011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.4/ว 278 - 13 ม.ค. 54] การปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน098502011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๑ - ๑๔ ม.ค. ๕๔] การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ095702011-01-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี ๔๗-๕๒0387252011-01-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 274 - 12 ม.ค. 54] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี 54044902011-01-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· การขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี069602011-01-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 236 - 12 ม.ค. 54] สำรวจข้อมูลคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก048602011-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 235 - 12 ม.ค. 54] เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553048202011-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 234 - 12 ม.ค. 54] ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ035202011-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 220 - 11 ม.ค. 54] เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า045502011-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๕/ว ๓๕๖ - ๑๐ ม.ค. ๕๔] การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ e-LASS เข้าสู่ระบบ GFM060802011-01-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๒๖ - ๑๐ ม.ค. ๕๔] การตรวจสอบร่างประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบคัดเลื049702011-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๒๒ - ๗ ม.ค. ๕๔] การนำเสนอผลงานของพนักงานเทศบาลที่นำคุณวุฒิปริญญ045702011-01-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๐ - ๗ ม.ค. ๕๔] การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมหลักส042702011-01-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 40 - 6 ม.ค. 54] เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจ076802011-01-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/๑๕๘๐๑ - ๓๐ ธ.ค. ๕๓] ขอยกเว้นการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนัก047302011-01-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๗๓๒ - ๓๐ ธ.ค. ๕๓] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร044302011-01-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๒ - ๖ ม.ค. ๕๔] การตรวจสอบร่างประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบคัดเลือ042702011-01-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 39 - 5 ม.ค. 54] ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมฯ056502011-01-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐ - ๕ ม.ค. ๕๓] การปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล0217052011-01-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 6730 - 30 ธ.ค. 53] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์050102011-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1071 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก042102010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1070 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก050702010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1069 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก042402010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1068 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก040702010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1067 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก030202010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 1066 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก019902010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· พย 0037.2/ 1065 - 30 ธ.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก019902010-12-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 6700 - 29 ธ.ค. 53] การให้ข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีกำหนดราคา039302010-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 6698 - 29 ธ.ค. 53] โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด033302010-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๖๔ - ๒๘ ธ.ค. ๕๓] ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี038002010-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6596 - 24 ธ.ค. 53] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555043402010-12-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6595 - 24 ธ.ค. 53] การกำหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา037402010-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6594 - 24 ธ.ค. 53] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร033002010-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6593 - 24 ธ.ค. 53] เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า034402010-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ - ๒๓ ธ.ค. ๕๓024524.332010-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.อบต. จ.พะเยา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ - ๒๓ ธ.ค. ๕๓0184252010-12-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๕๕ - ๒๔ ธ.ค. ๕๓] การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 049802010-12-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๘๓ - ๒๓ ธ.ค. ๕๓] การถ่ายโอนภารกิจไฟป่า046502010-12-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๘๒ - ๒๓ ธ.ค. ๕๓] สอบถามข้อมูลอุตสาหกรรม043102010-12-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๕๐ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] ซักซ้อมแนวทางการดำเนิน055602010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๖๐ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] การจัดทำแผนที่ภาษี047602010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๕๕๘ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] การฝึกอบรมบริหารงานบุคล053502010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๔๔ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ๒๕๕๔035302010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๔๒ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง037802010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๔๑ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] การป้องกันและลดอุบัติเหตุ030502010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ที่ พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๕๔๐ - ๒๒ ธ.ค. ๕๓] โครงการประกวดการจัดซุ้มฯ024702010-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 6522 - 21 ธ.ค. 53] การตืดตามประเมินระบบควบคุมภายใน041902010-12-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา] {แก้ไข} จัดซื้อหินคลุก (๒๗ ธ.ค. ๕๓)043302010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา] จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (๒๗ ธ.ค. ๕๓)036002010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน] จ้างก่อสร้าง ๖ โครงการ (๒๘ ธ.ค. ๕๓)0164002010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.งิม อ.ปง] สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (๒๒ ธ.ค. ๕๓)039002010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๑/ว ๑๐๓๔ - ๑๗ ธ.ค. ๕๓] การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเด็ก046502010-12-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๓๔๔ - ๑๔ ธ.ค. ๕๓] โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน055502010-12-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๓๐๔ - ๑๓ ธ.ค. ๕๓] เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันทางวิชาการ033202010-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๖๓๐๑ - ๑๓ ธ.ค. ๕๓] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง032202010-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน (๒๓ ธ.ค. ๕๓)0321902010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๐๕๒ - ๓๐ พ.ย. ๕๓] การกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล079002010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๐๕๑ - ๓๐ พ.ย. ๕๓] การขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง044202010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน059702010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป033402010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๖๒๐๒ - ๘ ธ.ค. ๕๓] การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. รับเงินเดือนสูงกว่าฯ084202010-12-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา] ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (๒๒ ธ.ค. ๕๓)081102010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง (๑๔ ธ.ค. ๕๓)0118802010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] {ยกเลิก} ระงับการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ078602010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 6171 - 3 ธ.ค. 53] การคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่น033302010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 6147 - 3 ธ.ค. 53] โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลงานดีเด่น030202010-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๕/ว ๙๙๓ - ๑ ธ.ค. ๕๓] การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ประจำเดือนธันวาคม ๕๓068202010-12-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 5912 - 24 พ.ย. 53] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2553 (ไตรมาส 1)053202010-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 982 - 24 พ.ย. 53] จัดสรรเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝาก อปท. (พ.ย. 53)045002010-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๘๖ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ049502010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๘๕ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖/๑040902010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๗๗ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ037902010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๗๖ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๕๔036402010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๘๕ - ๒๖ พ.ย. ๕๓] การรายงานข้อมูลอัตรากำลัง อปท.062702010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๕๙๗๕ - ๒๕ พ.ย. ๕๓] การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น063102010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๕๙๗๔ - ๒๕ พ.ย. ๕๓] การโอนพนักงานเทศบาล053502010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· แผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน ก.อบต. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓0104802010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ - ๒๓ พ.ย. ๕๓028814.52010-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๖๙ - ๑๙ พ.ย. ๕๓] หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น043202010-11-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๑/ว ๕๖๕๘ - ๒๕ พ.ย. ๕๓] การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน045402010-11-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.แม่กา อ.เมืองพะเยา] ประมูลซื้อรถดักหน้า - ขุดหลัง (๓๐ พ.ย. ๕๓)070302010-11-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๔๒ - ๒๔ พ.ย. ๕๓] การใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น045102010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๔๑ - ๒๔ พ.ย. ๕๓] ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ033302010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา] จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ (๗ ธ.ค. ๕๓)091002010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [๒๔ พ.ย. ๕๓] {เปลี่ยนแปลง} กำหนดการคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารฯ041902010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.อบต. จ.พะเยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ - ๒๓ พ.ย. ๕๓0231302010-11-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๐๖ - ๒๓ พ.ย. ๕๓] การปฏิบัติการสอนสำหรับผู้ดูแลเด็ก034702010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] {แก้ไข} สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (๒๔ พ.ย. ๕๓)071202010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๙๐๕ - ๒๓ พ.ย. ๕๓] การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย026502010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๘๘ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] การลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน039202010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๗๓ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ024202010-11-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๗๓ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] การขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป042202010-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๗๑ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน027502010-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๗๐ - ๒๒ พ.ย. ๕๓] การแข่งขันกีฬานักเรียน อทป.ฯ ครั้งที่ ๒๘026602010-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๙๗๑ - ๑๙ พ.ย. ๕๓] การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ044902010-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๔๒ - ๑๙ พ.ย. ๕๓] การจัดงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรมฯ030702010-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๒/ว ๕๘๔๑ - ๑๙ พ.ย. ๕๓] การขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์036202010-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ภูซาง อ.ภูซาง] จ้างโครงการจัดหารอาหารกลางวัน (๒๖ พ.ย. ๕๓)088902010-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๕/ว ๕๘๓๐ - ๑๘ พ.ย. ๕๓] การจัดสรรเงินฯ จัดการศึกษาฯ ๑๕ ปี041102010-11-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๕/ว ๕๘๒๙ - ๑๘ พ.ย. ๕๓] การโอนเงินจัดสรรฯ แก่ผู้พิการฯ งวดที่ ๑045402010-11-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๕/ว ๕๘๒๘ - ๑๘ พ.ย. ๕๓] การจัดสรรเงินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๑043602010-11-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๙๕ - ๑๗ พ.ย. ๕๓] การระวังป้องกันอุทกภัยในสถานีบริการน้ำมันฯ035602010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๙๓ - ๑๗ พ.ย. ๕๓] การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง029602010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๑/ว ๙๖๗ - ๑๗ พ.ย. ๕๓] แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒044202010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๙๒ - ๑๗ พ.ย. ๕๓] การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ025602010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ ] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (๒๖ พ.ย. ๕๓)062502010-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๕๗ - ๑๖ พ.ย. ๕๓] การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยฯ049802010-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๙๒๖ - ๑๒ พ.ย. ๕๓] แจ้งแนวทางเพิ่มเติมกรณีของเงินอุดหนุนฯ022802010-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๔๑ - ๑๕ พ.ย. ๕๓] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ039302010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ] สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (๒๖ พ.ย. ๕๓)085302010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.ดงเจน อ.ภูกามยาว] สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (๒๕ พ.ย. ๕๓)085902010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (๒๔ พ.ย. ๕๓)0211312010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.สระ อ.เชียงม่วน] จ้างเหมางานก่อสร้าง ๒ โครงการ (๒๒ พ.ย. ๕๓)055402010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๓๙ - ๑๕ พ.ย. ๕๓] แนวทางการปฏิบัติการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำฯ037002010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย ๐๐๓๗.๓/ ว ๕๖๘๔- ๑๒ พ.ย. ๕๓] โครงการประกวดการจัดซุ้มถวายพระพรฯ023302010-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 957 - 12 พ.ย. 53] บัญชีสรุปรายละเอียด ก.ท.จ. เดือน พ.ย.53071302010-11-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5686 - 12 พ.ย. 53] มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ040202010-11-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านสาง อ.เมือง] วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (18 พ.ย. 53)049802010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้] จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (19 พ.ย. 53)048402010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ป่าสัก อ.ภูซาง] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (18 พ.ย. 53)070902010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.แม่นาเรือ อ.เมือง] จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (18 พ.ย. 53)029702010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.แม่นาเรือ อ.เมือง] จ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (17 พ.ย. 53)036202010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· ทำเนียบองค์กร ชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓0158602010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.4/ว 952 - 10 พ.ย. 53] แบบสอบถามการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ066302010-11-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.4/ว 5642 - 10 พ.ย. 53] การจ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล067402010-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5604 - 9 พ.ย. 53] การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ058702010-11-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 931 - 8 พ.ย. 53] โครงการพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝก076202010-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 926 - 5 พ.ย. 53] แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน (e-plan) ปี 54065702010-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 928 - 5 พ.ย. 53] การตรวจประเมินเพื่อปรับระดับตำแหน่ง065402010-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5545 - 4 พ.ย. 53] รายงานข้อมูลอุทกภัย032402010-11-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· การสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหาร069802010-11-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5520 - 3 พ.ย. 53] ป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง060902010-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 917 - 2 พ.ย. 53] ประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายฯ038402010-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ 11/2553 - 29 ต.ค. 530175742010-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5463 - 2 พ.ย. 53] การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย058602010-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.ท่าวังทอง อ.เมือง] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (9 พ.ย. 53)072402010-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 912 - 1 พ.ย. 53] โครงการ 036702010-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 911 - 1 พ.ย. 53] โครงการ 034402010-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 905 - 1 พ.ย. 53] กิจกรรมด้านผู้สูงอายุ คนพิการฯ043102010-11-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5396 - 29 ต.ค. 53] การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย038702010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.อ่างทอง อ.เชียงคำ] จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร (8 พ.ย. 53)088902010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.เชียงบาน อ.เชียงคำ] จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (5 พ.ย. 53)066902010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.แม่ลาว อ.เชียงคำ] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (8 พ.ย. 53)048002010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5393 - 29 ต.ค. 53] การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม041802010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 5381 - 28 ต.ค. 53] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555045802010-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.1/ว 891 - 28 ต.ค. 53] เชิญประชุม064802010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5367 - 28 ต.ค. 53] โครงการ "หนึ่งใจ..ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"033002010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5370 - 28 ต.ค. 53] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ปี 53035402010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· มติ ก.อบต. จ.พะเยา ครั้งที่ 10/2553 - 27 ต.ค. 53046002010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 895 - 28 ต.ค. 53] ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย036702010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5375 - 28 ต.ค. 53] สำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ043602010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 420 - 28 ต.ค. 53] แนวทางช่วยเหลือด้านสาธารณภัย037902010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· สอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร อบต.0125902010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [มท 0890.4/ว 1256 - 6 ก.ค. 53] โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา046902010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [มท 0890.4/ว 2218 - 21 ต.ค. 53] การติดตามความคืบหน้าโครงการ061602010-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 5335 - 26 ต.ค. 53] โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 53063702010-10-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 888 - 27 ต.ค. 53] หารือการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล0111902010-10-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/879 - 22 ต.ค. 53] หารือการรับโอนข้าราชการทหาร0122002010-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.สระ อ.เชียงม่วน] จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (3 พ.ย. 53)091102010-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5301 - 22 ต.ค. 53] แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการฯ046502010-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน] จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม (29 ต.ค. 53)037402010-10-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.บ้านสาง อ.เมือง] จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (28 ต.ค. 53)047002010-10-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ว 869 - 20 ต.ค. 53] บัญชีสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอฯ092802010-10-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/861 - 18 ต.ค. 53] การตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก064002010-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/860 - 18 ต.ค. 53] การตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก044902010-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.4/ว 5197 - 18 ต.ค. 53] การนำเข้าข้อมูลเลือกตั้งของ อปท.057202010-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5195 - 15 ต.ค. 53] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555047202010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5183 - 15 ต.ค. 53] การถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. โรงงาน045302010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (28 ต.ค. 53)060002010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว] สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) (28 ต.ค. 53)086902010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.บ้านตุ่น อ.เมือง] จ้างจัดทำอาหารกลางวัน (28 ต.ค. 53)042102010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้] จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (27 ต.ค. 53)036002010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้] จ้างเหมารถตู้บริการรับ-ส่ง (27 ต.ค. 53)050802010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5184 - 15 ต.ค. 53] โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่น043902010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5182 - 15 ต.ค. 53] โครงการพระดาบสสัญจร036302010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.1/ว 852 - 13 ต.ค. 53] ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน072202010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.1/ว 850 - 13 ต.ค. 53] การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการฯ044802010-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5163 - 14 ต.ค. 53] สำรวจข้อมูลถนนลาดยาง075202010-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5162 - 14 ต.ค. 53] การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา026102010-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 851 - 13 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก054202010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 849 - 13 ต.ค. 53] ขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการคัดเลือก044802010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ออย อ.ปง] จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (22 ต.ค. 53)030702010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [อบต.ควร อ.ปง] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (26 ต.ค. 53)0125512010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.เวียงลอ อ.จุน] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (26 ต.ค. 53)033202010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 847 - 12 ต.ค. 53] ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการ034902010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 846 - 12 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก052802010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 845 - 12 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก040102010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 844 - 12 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก032802010-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 841 - 12 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก035402010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [ทต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ] จัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง (22 ต.ค. 53)036002010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 12302 - 12 ต.ค. 53] การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูฯ032602010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5097 - 12 ต.ค. 53] แนวทางรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ039802010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5096 - 12 ต.ค. 53] แนวทางดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ ปี 55025502010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.2/ 832 - 11 ต.ค. 53] ตรวจสอบประกาศรับสมัครคัดเลือก039802010-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.3/ว 5071 - 11 ต.ค. 53] สวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 2554053002010-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเงินเพิ่มนิติกร (พ.ต.ก.)080202010-10-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
· [พย 0037.5/ว 823 - 7 ต.ค. 53] กฐินสามัคคี สถ. ประจำปี 2553060302010-10-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน[ หน้าต่อไป ]


กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


 
[ สารบัญเรื่องทั้งหมด ]