Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
09 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การโอนเงินค่าตอบแทน อสบ. มี.ค. 64
09 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวด 1/2564
08 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งการสนับสนุนวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า ประจำปี 2564
08 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงาน ฯ ของข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
08 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
07 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การรับรองผลการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
07 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564
07 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563
05 เม.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ
Responsive image