Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ส.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
04 ส.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประชุมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
04 ส.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์แนทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
04 ส.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
04 ส.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โครงการสอนออนไลน์ Project 14
04 ส.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล
30 ก.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การแก้ไขปัญหาแนวเขตของ อปท.
29 ก.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)
29 ก.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง พ.ศ.2563
22 ก.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีเเลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนการเลือกเช่ารถทัศนศึกษา ปี 2562
Responsive image