Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
28 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
28 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โตรงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดพะเยา
16 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความอนุเคาระห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูเเล้ง ปี 2563/2564
16 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต
15 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียงเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2563ฯ
14 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Responsive image