Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
20 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ (เพิ่มเติม)
20 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
20 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อฯ ผ่านระบบ Google sheet เดือนธันวาคม
20 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำยม
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของ อปท.
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมและมัธยม
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของ อปท.
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ผลการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2564
Responsive image