Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ... (21 ม.ค. 2565)  
การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษ... (20 ม.ค. 2565)  
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (20 ม.ค. 2565)  
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 ม.ค. 2565)
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อฯ ผ่านระบบ Google sheet... (20 ม.ค. 2565)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (19 ม.ค. 2565)
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด... (19 ม.ค. 2565)
การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของ อปท. (19 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการ... (19 ม.ค. 2565)
การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของ อปท. (19 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ... (19 ม.ค. 2565)
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแบบรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนา... (18 ม.ค. 2565)
แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายง... (18 ม.ค. 2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ กรอบแนวทางรูปแบบ และวิธีการป... (17 ม.ค. 2565)
ขอความร่วมมือใป้ อปท.ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ/การเรียนการสอนของสถานศึกษา (17 ม.ค. 2565)
ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรั... (17 ม.ค. 2565)
สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นักเรียน... (17 ม.ค. 2565)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ฯ ฉบับที่ 4 (17 ม.ค. 2565)
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่... (17 ม.ค. 2565)
การปรับปรุงข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อขอรับงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระบบ Thai Wat... (14 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 จากระบบ GFMIS (12 ม.ค. 2565)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จากระบบ GFMIS (15 ธ.ค. 2564)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 จากระบบ GFMIS (16 พ.ย. 2564)  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (20 ต.ค. 2564)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 จากระบบ GFMIS (15 ต.ค. 2564)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 จากระบบ GFMIS (16 ก.ย. 2564)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จากระบบ GFMIS (13 ส.ค. 2564)
มหาดไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอน... (17 ก.ค. 2564)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 จากระบบ GFMIS (17 ก.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศการรับโอนข้าราชการ อบจ. พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการอื่น เพื่อแต... (15 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาร... (15 มิ.ย. 2564)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลใหเดำรงตำแหน่งต่างสายงานบริหารทั่วไปเป็ประเ... (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างของ อบจ.พย. (เพิ่มเติม) (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง อบจ.พย (15 มิ.ย. 2564)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จากระบบ GFMIS (14 มิ.ย. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล (08 มิ.ย. 2564)
ประกาศการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ (08 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการ อบจ.อื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งใ... (08 มิ.ย. 2564)
รับโอนข้าราชการ อบจ.อื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (08 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

Call Center เพื่อประสานกา... (07 ส.ค. 2564)  

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ส.ค. 2564)  

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโค... (05 ส.ค. 2564)  

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอ... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมการตรวจราชการผ่านระ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล... (03 ส.ค. 2564)

Call Center เพื่อประสานกา... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมหารือในเรื่องการจัด... (02 ส.ค. 2564)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล... (02 ส.ค. 2564)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (02 ส.ค. 2564)

กิจกรรมการตรวจติดตามการปฏ... (02 ส.ค. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม... (30 ก.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (30 ก.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ... (30 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表