Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเ... (13 ก.พ. 3109)  
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีทึ่1และการประเมินค... (10 ก.พ. 3109)  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์กา... (09 มิ.ย. 2566)  
การรับรองผลตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (thai... (08 มิ.ย. 2566)
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเท... (08 มิ.ย. 2566)
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถ... (07 มิ.ย. 2566)
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นท... (06 มิ.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (06 มิ.ย. 2566)
สถ.แจ้งยกเลิกโครงการอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. รุ่นที่ 8-20 (06 มิ.ย. 2566)
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ... (06 มิ.ย. 2566)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ... (02 มิ.ย. 2566)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2566 (02 มิ.ย. 2566)
การบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 มิ.ย. 2566)
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (01 มิ.ย. 2566)
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) (01 มิ.ย. 2566)
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (01 มิ.ย. 2566)
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2... (31 พ.ค. 2566)
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 25... (31 พ.ค. 2566)
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้... (30 พ.ค. 2566)
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครอง... (30 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (16 พ.ค. 2566)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (11 เม.ย. 2566)  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (27 มี.ค. 2566)  
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (27 มี.ค. 2566)
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (27 มี.ค. 2566)
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม (27 มี.ค. 2566)
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (27 มี.ค. 2566)
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (27 มี.ค. 2566)
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน (27 มี.ค. 2566)
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (27 มี.ค. 2566)
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (27 มี.ค. 2566)
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (27 มี.ค. 2566)
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (27 มี.ค. 2566)
O32 การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy (27 มี.ค. 2566)
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (27 มี.ค. 2566)
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (27 มี.ค. 2566)
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (27 มี.ค. 2566)
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (27 มี.ค. 2566)
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ (27 มี.ค. 2566)
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (27 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามโ... (21 ก.ย. 2565)  

สถจ.พะเยา งานนิทรรศการแสด... (14 ก.ย. 2565)  

พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้... (05 ก.ย. 2565)  

การตรวจประเมินเพื่อคัดเล... (18 ส.ค. 2565)

กิจกรรม on tour เล่นชับบอ... (29 มิ.ย. 2565)

Call Center เพื่อประสานกา... (07 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโค... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอ... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมการตรวจราชการผ่านระ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล... (03 ส.ค. 2564)

Call Center เพื่อประสานกา... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมหารือในเรื่องการจัด... (02 ส.ค. 2564)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล... (02 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image