Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565 (12 พ.ค. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (12 พ.ค. 2565)  
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั... (12 พ.ค. 2565)  
การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ (12 พ.ค. 2565)
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี... (12 พ.ค. 2565)
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝ... (11 พ.ค. 2565)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแ... (11 พ.ค. 2565)
ขอเลื่อนการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ... (11 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 (11 พ.ค. 2565)
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (11 พ.ค. 2565)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนภาษาอังก... (11 พ.ค. 2565)
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Per... (11 พ.ค. 2565)
แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessm... (11 พ.ค. 2565)
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบ... (11 พ.ค. 2565)
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลั... (10 พ.ค. 2565)
เชิญประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (09 พ.ค. 2565)
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน (06 พ.ค. 2565)
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (06 พ.ค. 2565)
แนวทางประกอบพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของ อบต. (06 พ.ค. 2565)
ข้อชี้แจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมกา... (06 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
No Gift Policy ไม่รับของขวัญ (25 เม.ย. 2565)  
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เด... (21 เม.ย. 2565)  
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (20 เม.ย. 2565)  
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา... (20 เม.ย. 2565)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 และรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 256... (20 เม.ย. 2565)
โครงสร้างองค์กร (18 เม.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 จากระบบ GFMIS (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (11 เม.ย. 2565)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม (31 มี.ค. 2565)
ตัวอย่างภารกิจที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (31 มี.ค. 2565)
สถิติการให้บริการตามภารกิจสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (31 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (31 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ... (31 มี.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จากระบบ GFMIS (15 มี.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 จากระบบ GFMIS (15 ก.พ. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 จากระบบ GFMIS (12 ม.ค. 2565)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (10 ม.ค. 2565)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด... (04 ม.ค. 2565)
คู่มือการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยากระบวนงานการขอ... (01 ม.ค. 2565)
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (22 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

Call Center เพื่อประสานกา... (07 ส.ค. 2564)  

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ส.ค. 2564)  

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโค... (05 ส.ค. 2564)  

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอ... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมการตรวจราชการผ่านระ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล... (03 ส.ค. 2564)

Call Center เพื่อประสานกา... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมหารือในเรื่องการจัด... (02 ส.ค. 2564)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล... (02 ส.ค. 2564)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (02 ส.ค. 2564)

กิจกรรมการตรวจติดตามการปฏ... (02 ส.ค. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม... (30 ก.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (30 ก.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ... (30 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image