Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเช... (08 ส.ค. 2565)  
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมิน... (08 ส.ค. 2565)  
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่... (06 ส.ค. 2565)  
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ... (06 ส.ค. 2565)
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญ... (06 ส.ค. 2565)
การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ... (06 ส.ค. 2565)
การประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน (06 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่... (06 ส.ค. 2565)
แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง (06 ส.ค. 2565)
การสํารวจผู้ประกอบการจําหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประ... (06 ส.ค. 2565)
ซักซ้อมแนวทางและขยายเวลาการสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร... (06 ส.ค. 2565)
การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best Practices) ในการพัฒนาเด... (05 ส.ค. 2565)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม (05 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาส ... (05 ส.ค. 2565)
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 14 หัวข้อ"รู้จัก รุ้จำ รู้ทำ ทักษะ... (05 ส.ค. 2565)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2534 ประจำเดือน พ.ค 2565 และ มิ.ย 2565 (05 ส.ค. 2565)
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิ.ย 2565 (05 ส.ค. 2565)
การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB (04 ส.ค. 2565)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการใน... (03 ส.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว... (02 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (... (19 ก.ค. 2565)  
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่ายเ... (18 ก.ค. 2565)  
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แ... (18 ก.ค. 2565)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 จากระบบ GFMIS (12 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟ... (08 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ... (08 ก.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จากระบบ GFMIS (20 มิ.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 จากระบบ GFMIS (02 มิ.ย. 2565)
No Gift Policy ไม่รับของขวัญ (25 เม.ย. 2565)
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เด... (21 เม.ย. 2565)
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (20 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา... (20 เม.ย. 2565)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 และรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 256... (20 เม.ย. 2565)
โครงสร้างองค์กร (18 เม.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 จากระบบ GFMIS (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (11 เม.ย. 2565)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม (31 มี.ค. 2565)
ตัวอย่างภารกิจที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (31 มี.ค. 2565)
สถิติการให้บริการตามภารกิจสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (31 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (31 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม on tour เล่นชับบอ... (29 มิ.ย. 2565)  

Call Center เพื่อประสานกา... (07 ส.ค. 2564)  

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ส.ค. 2564)  

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโค... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอ... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมการตรวจราชการผ่านระ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล... (03 ส.ค. 2564)

Call Center เพื่อประสานกา... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมหารือในเรื่องการจัด... (02 ส.ค. 2564)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล... (02 ส.ค. 2564)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (02 ส.ค. 2564)

กิจกรรมการตรวจติดตามการปฏ... (02 ส.ค. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม... (30 ก.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (30 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image