Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (27 ม.ค. 2566)  
การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ม.ค. 2566)  
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคําของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ... (27 ม.ค. 2566)  
การเตรียมการและการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5... (27 ม.ค. 2566)
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 256... (27 ม.ค. 2566)
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 256... (27 ม.ค. 2566)
การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ (26 ม.ค. 2566)
การตรวจสอบรายชื่อที่ตั้งหมู่บ้านและรายละเอียดผู้ประสานงานของโครงการระบบผลิตไฟฟ้า... (26 ม.ค. 2566)
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM J... (26 ม.ค. 2566)
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตา... (26 ม.ค. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ... (26 ม.ค. 2566)
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "นักปกครองท้องที่-ท้องถิ่น" ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีขอ... (25 ม.ค. 2566)
การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานส... (25 ม.ค. 2566)
สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565... (25 ม.ค. 2566)
การติดตามการพัฒนาช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกาการกําหนดให้ผู้รับใบ... (24 ม.ค. 2566)
การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ (24 ม.ค. 2566)
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (24 ม.ค. 2566)
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ(Wetland) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่... (24 ม.ค. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส... (24 ม.ค. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส... (24 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 จากระบบ New GFMIS Thai (17 ม.ค. 2566)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จากระบบ New GFMIS Thai (16 ธ.ค. 2565)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 จากระบบ New GFMIS Thai (16 พ.ย. 2565)  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (18 ต.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 จากระบบ New GFMIS Thai (12 ต.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 จากระบบ GFMIS (19 ก.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จากระบบ GFMIS (10 ส.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (... (19 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่ายเ... (18 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แ... (18 ก.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 จากระบบ GFMIS (12 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟ... (08 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ... (08 ก.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จากระบบ GFMIS (20 มิ.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 จากระบบ GFMIS (02 มิ.ย. 2565)
No Gift Policy ไม่รับของขวัญ (25 เม.ย. 2565)
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เด... (21 เม.ย. 2565)
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (20 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา... (20 เม.ย. 2565)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 และรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 256... (20 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามโ... (21 ก.ย. 2565)  

สถจ.พะเยา งานนิทรรศการแสด... (14 ก.ย. 2565)  

พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้... (05 ก.ย. 2565)  

การตรวจประเมินเพื่อคัดเล... (18 ส.ค. 2565)

กิจกรรม on tour เล่นชับบอ... (29 มิ.ย. 2565)

Call Center เพื่อประสานกา... (07 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโค... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอ... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมการตรวจราชการผ่านระ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล... (03 ส.ค. 2564)

Call Center เพื่อประสานกา... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมหารือในเรื่องการจัด... (02 ส.ค. 2564)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล... (02 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image