Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (30 พ.ย. 2565)  
ขอส่งเอกสารชี้แจงแนวทางการดําเนินงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี (30 พ.ย. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero waste) ปี2566 และโครงการโร... (30 พ.ย. 2565)  
การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงแล... (30 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอด... (30 พ.ย. 2565)
การติดตามความคืบหน้าและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะก... (30 พ.ย. 2565)
ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารที่เข้าลักษณะเป็นเขตเพลิ... (29 พ.ย. 2565)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (29 พ.ย. 2565)
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเ... (29 พ.ย. 2565)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพ... (29 พ.ย. 2565)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (29 พ.ย. 2565)
แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (29 พ.ย. 2565)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักง... (29 พ.ย. 2565)
ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (28 พ.ย. 2565)
การควบคุมและป้องกันการจ่ายเงินของ อปท. (28 พ.ย. 2565)
การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB ของ อปท. (28 พ.ย. 2565)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2565 (28 พ.ย. 2565)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม... (28 พ.ย. 2565)
สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) (25 พ.ย. 2565)
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจำตัวส่วนราชการเทศบาล (25 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 จากระบบ New GFMIS Thai (16 พ.ย. 2565)  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (18 ต.ค. 2565)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 จากระบบ New GFMIS Thai (12 ต.ค. 2565)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 จากระบบ GFMIS (19 ก.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จากระบบ GFMIS (10 ส.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (... (19 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่ายเ... (18 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แ... (18 ก.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 จากระบบ GFMIS (12 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟ... (08 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ... (08 ก.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จากระบบ GFMIS (20 มิ.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 จากระบบ GFMIS (02 มิ.ย. 2565)
No Gift Policy ไม่รับของขวัญ (25 เม.ย. 2565)
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เด... (21 เม.ย. 2565)
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (20 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา... (20 เม.ย. 2565)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 และรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 256... (20 เม.ย. 2565)
โครงสร้างองค์กร (18 เม.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 จากระบบ GFMIS (12 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามโ... (21 ก.ย. 2565)  

สถจ.พะเยา งานนิทรรศการแสด... (14 ก.ย. 2565)  

พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้... (05 ก.ย. 2565)  

การตรวจประเมินเพื่อคัดเล... (18 ส.ค. 2565)

กิจกรรม on tour เล่นชับบอ... (29 มิ.ย. 2565)

Call Center เพื่อประสานกา... (07 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโค... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอ... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมการตรวจราชการผ่านระ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล... (03 ส.ค. 2564)

Call Center เพื่อประสานกา... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมหารือในเรื่องการจัด... (02 ส.ค. 2564)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล... (02 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image