Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเ... (13 ก.พ. 3109)  
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีทึ่1และการประเมินค... (10 ก.พ. 3109)  
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (08 ธ.ค. 2566)  
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพั... (08 ธ.ค. 2566)
แจ้ง ทต. ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงิน... (07 ธ.ค. 2566)
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางว... (06 ธ.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำ... (06 ธ.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบร... (06 ธ.ค. 2566)
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดว... (06 ธ.ค. 2566)
การรายงานการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) (04 ธ.ค. 2566)
ส่งประเด็นการนิเทศตามโครงการนิเทศงานและการตรวจติดตามการบริหารงานของ อปท. ประจำปี... (04 ธ.ค. 2566)
การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา "หมู่บ้... (04 ธ.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสุขภาพดี (Healthy City) (04 ธ.ค. 2566)
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลงรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ Thai ... (04 ธ.ค. 2566)
การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (04 ธ.ค. 2566)
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศ... (04 ธ.ค. 2566)
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับงบสนับสนุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันและแก้ไ... (01 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช... (01 ธ.ค. 2566)
การป้องกันโรคติดต่อปละภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖ (01 ธ.ค. 2566)
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (01 ธ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (14 พ.ย. 2566)  
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 (27 ต.ค. 2566)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (12 ต.ค. 2566)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (12 ก.ย. 2566)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (16 ส.ค. 2566)
ผังการปฏิบัติงาน(flow chart) ระดับจังหวัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลประก... (19 ก.ค. 2566)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (12 ก.ค. 2566)
ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เปิดเผย โปร่งใส มีน้ำใจ ไม่รับของกำนัล (10 ก.ค. 2566)
ประกาศเชิดชูกลุ่มงานในองค์กรที่มีคุณธรรม (06 ก.ค. 2566)
ประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรม (06 ก.ค. 2566)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (13 มิ.ย. 2566)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (16 พ.ค. 2566)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 จากระบบ New GFMIS Thai (11 เม.ย. 2566)
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (27 มี.ค. 2566)
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (27 มี.ค. 2566)
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (27 มี.ค. 2566)
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม (27 มี.ค. 2566)
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (27 มี.ค. 2566)
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (27 มี.ค. 2566)
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน (27 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามโ... (21 ก.ย. 2565)  

สถจ.พะเยา งานนิทรรศการแสด... (14 ก.ย. 2565)  

พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้... (05 ก.ย. 2565)  

การตรวจประเมินเพื่อคัดเล... (18 ส.ค. 2565)

กิจกรรม on tour เล่นชับบอ... (29 มิ.ย. 2565)

Call Center เพื่อประสานกา... (07 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโค... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอ... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมการตรวจราชการผ่านระ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล... (03 ส.ค. 2564)

Call Center เพื่อประสานกา... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมหารือในเรื่องการจัด... (02 ส.ค. 2564)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล... (02 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image