Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำ... (02 ธ.ค. 2564)  
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก.ย-ต.ค 2564 (02 ธ.ค. 2564)  
รายงานโอนเงินภาษีสรรพสามิต ก.ย-ต.ค 2564 (02 ธ.ค. 2564)  
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2534 ประจำเดือน ต.ค 2564 (01 ธ.ค. 2564)
แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน ต.ค 2564 (01 ธ.ค. 2564)
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2564 (01 ธ.ค. 2564)
ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภา... (01 ธ.ค. 2564)
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวการการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกค... (01 ธ.ค. 2564)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส... (30 พ.ย. 2564)
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (30 พ.ย. 2564)
การอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง... (30 พ.ย. 2564)
กำหนดหน่วยบริการและบุคคลในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่รับคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประส... (30 พ.ย. 2564)
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (30 พ.ย. 2564)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท... (30 พ.ย. 2564)
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปร... (30 พ.ย. 2564)
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม Care Manager (30 พ.ย. 2564)
ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (30 พ.ย. 2564)
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพ... (30 พ.ย. 2564)
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 พ.ย. 2564)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งย... (30 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 จากระบบ GFMIS (16 พ.ย. 2564)  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (20 ต.ค. 2564)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 จากระบบ GFMIS (15 ต.ค. 2564)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 จากระบบ GFMIS (16 ก.ย. 2564)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จากระบบ GFMIS (13 ส.ค. 2564)
มหาดไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอน... (17 ก.ค. 2564)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 จากระบบ GFMIS (17 ก.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศการรับโอนข้าราชการ อบจ. พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการอื่น เพื่อแต... (15 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาร... (15 มิ.ย. 2564)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลใหเดำรงตำแหน่งต่างสายงานบริหารทั่วไปเป็ประเ... (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างของ อบจ.พย. (เพิ่มเติม) (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง อบจ.พย (15 มิ.ย. 2564)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จากระบบ GFMIS (14 มิ.ย. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล (08 มิ.ย. 2564)
ประกาศการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ (08 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการ อบจ.อื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งใ... (08 มิ.ย. 2564)
รับโอนข้าราชการ อบจ.อื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (08 มิ.ย. 2564)
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น หร... (08 มิ.ย. 2564)
การรับโอนข้าราชการ อบจ. และพนักงานส่วนท้องถิ่น (สายงานผู้ปฏบิติ) (07 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

Call Center เพื่อประสานกา... (07 ส.ค. 2564)  

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ส.ค. 2564)  

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโค... (05 ส.ค. 2564)  

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอ... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมการตรวจราชการผ่านระ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล... (03 ส.ค. 2564)

Call Center เพื่อประสานกา... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมหารือในเรื่องการจัด... (02 ส.ค. 2564)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล... (02 ส.ค. 2564)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (02 ส.ค. 2564)

กิจกรรมการตรวจติดตามการปฏ... (02 ส.ค. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม... (30 ก.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (30 ก.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ... (30 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image